دختران شايسته ايران قهرمان شدند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دختران شايس//ته تكواندو ايران با كسب شش مدال طال و يك نقره با اختالف زياد73 امتيازي با ساير مدعيان قهرمان نهمين دوره رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا شدند. اين دوره مسابقات قهرماني با حضور 246 تكواندوكار از 20 كش//ور سهشنبه گذش//ته در قزاقستان آغاز شد و عصر ديروز با قهرماني ايران در بخش دختران به پايان رسيد. دختران ايراني با ششطالويكنقرهدرمجموع08امتيازكسب كرده و قهرمان شدند. تايلند با دو طال، دو نقره و 43 امتياز نايب قهرمان شد و يك طال، دو نقره، س//ه برنز و 42 امتياز سوم شد. فيليپين با 92، قزاقس//تان با 72، ازبكستان با 22 و چين با 46 امتياز پايينتر از تيم ملي ايران عناوين چهارم تا هفتم را به خود اختصاص دادند. در روز پاياني اين مسابقات رقابتهاي اوزان ‪-68 ،-59 ،-55‬ و +68 كيلوگرم در گروه دختران برگزار ش//د كه بابالو از دور مس//ابقات حذف شد، اسماعيلپور، شاكري و ولينژاد هم به نشان طال دست پيدا كردند. براي تيم ملي تكواندو دختران ايران يلدا ولينژاد، مبينا شاكري، زهرا اسماعيلپور، مبينانژاد، زهرا شجاعيراد و زهرا عليزاده شش طال و مهال مومننژاد يك مدال نقره كسب كردند. دنيا محمدي و ستاره چابكي هم از دور مسابقات خارج شدند. در پايان اين رقابتها اعظم درستي، سرمربي تيم دختران ايران به عنوان بهترين مربي آسيا انتخاب و معرفيشد. درمجموعدخترانوپسرانتيمملي تكواندو كشورمان )مجموع دختران و پسران( با كسب31 مدالرنگارنگبرسكويقهرمانيقاره آسيا ايستادند. ايران با 9مدال طال، سه نقره، برنز و 141 امتياز قهرمان شد. كرهجنوبي با همين تعداد امتياز، هشت مدال طال، چهار نقره و سه برنز بر سكوي نايب قهرماني ايستاد و تايلند با دو طال، دو نقره، دو برنز و 61 امتياز عنوان سوم را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.