سلتاويگوحريفمنچستريونايتد

Jahan e-Sanat - - News -

منچستريونايتد با پيروزي برابر اندرلخت بلژيك به نيمهنهايي ليگ اروپا راه يافت. تيمهاي ليون، آژكس و سلتا ويگو هم به نيمهنهايي راه پيدا كردند.

در دور برگش//ت يك چهارم نهايي رقابتهاي ليگ اروپا چهار ديدار برگزار ش//د كه در حساسترين بازي منچستريونايتد در اولدترافورد به مصاف اندرلخت بلژيك رفت. اين ديدار در حالي برگزار شد كه دو تيم در ديدار رفت به تساوي يك بر يك دست يافته بودند. تالش دو تيم در پايان 90 دقيقه با تس//اوي يك بر يك به پايان رسيد تا كار به وقت اضافي كشيده شود. در دقيقه 107 ماركوس راشفورد توانست گل پيروزي را براي شياطين سرخ به ثمر رساند تا اين تيم در مجموع با نتيجه سه بر دو به نيمهنهايي راه پيدا كند.

از طرفي ديروز قرعهكش//ي نيمهنهايي ليگ اروپا انجام ش//د. با پاي//ان يافتن مرحل//ه يكچهارم نهايي ليگ اروپا و مشخص شدن چهار تيم حاضر در مرحله نيمهنهايي، ديروز قرعهكشي نيمهنهايي ليگ اروپا انجام ش//د. قرعهكش//ي در شهر نيون س//وئيس برگزار شد. منچستريونايتد انگليس، آژاكس هلند، ليون فرانسه و سلتاويگواسپانيا،تيمهايحاضردرنيمهنهاييهستندكه موفق شدند به ترتيب با شكست دادن اندرلخت، شالكه، بشيكتاش و خنك به جمع چهار تيم برتر راه پيدا كنند. قرعهكشي نيمهنهايي به شرح زير است: آژاكسهلند-ليونفرانسه سلتاويگواسپانيا-منچستريونايتدانگليس بازيه//اي دور رفت، 14 ارديبهش//ت و بازيهاي برگشت، 21 ارديبهشت برگزار ميشود. آژاكس و ليون تاكنون4 باربهمصافهمرفتهاندكهآژاكسدوبارپيروز شده و دو بازي هم با تساوي پايان يافته است. اين اولين تقابل منچستريونايتد و سلتاويگو است. بازي فينال اين دوره،چهارشنبه3 خرداددرسولناسوئدانجامميشود. برندهديدارنيمهنهاييشمارهيك)ليون-آژاكس(ميزبان اسمي ديدار فينال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.