شكست استقالل برابر تراكتور

Jahan e-Sanat - - News - ورزش بانوان

هفته بيست و هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر درشرايطي به پايان رسيد كه قبال قهرمان مش//خص شده بود اما جدال براي مقامهاي دوم و فرار از سقوط جذابيتهاي ويژهاي داشت. هفته بيست و هشتم رقابتهاي ليگ برتر كه چهارشنبه گذشته با ديدار پرسپوليس و پديده آغاز شده بود، عصر پنجشنبه گذشته با برگزاري هفت ديدار ديگر به پايان رسيد. اين ديدارها بهطور همزمان از ساعت 17:45 دقيقه آغاز شد كه نتايج پاياني اين بازيها به شرح زير است: تراكتورسازي تبريز يك- استقالل تهران صفر سايپاي تهران صفر- صنعت نفت آبادان دو گسترش فوالد تبريز صفر- نفت تهران صفر ذوبآهن اصفهان دو- ماشينسازي تبريز يك صباي قم صفر- سپاهان اصفهان يك سياهجامگان مشهد يك- پيكان تهران دو فوالد خوزستان يك- استقالل خوزستان سه با نتايجي كه رقم خورد تيم تراكتورسازي 53 امتيازي شد و به رده دوم صعود كرد. استقالل هم با 51 امتياز در رده سوم قرار گرفت. در انتهاي جدول تنها تكليف ماشينسازي مشخص شده و اين تيم به دسته اول سقوط كرده است. سياهجامگان باشكستيكهبرابرپيكانمتحملشدحاالدومينگزينهسقوطاست.اينتيمبا42 امتياز در رده پانزدهم قرار دارد و تيم صباي قم ديگر گزينه سقوط نيز با52 امتياز در رده چهاردهم قرار دارد. در دو هفته پاياني ليگ شانزدهم تكليف تيمهاي دوم و سوم مشخص خواهد شد و تكليف دومين تيم سقوطكننده هم مشخص ميشود.

اتفاق خاص ديدار اس//تقالل و تراكتورس//ازي جز جابهجايي دو تيم در جدول ردهبندي، پاره شدن نوار گلزنيهاي ممتد استقالل بعد از 21 هفته در ليگ برتر بود. تراكتورسازي تبريز بعد از پيروز شدن برابر استقالل توانست جاي اين تيم را در رده دوم جدول ردهبندي گرفته و حريف خود را به رده س//وم بفرس//تد. اما اين بازي يك ويژگي خاص ديگر هم داشت. گل نزدن استقالل كه تا قبل از اين هفته گلزنترين تيم ليگ برتر بود، نكته قابل توجه اين بازي بود. آبيپوشان تهران كه از هفته هفتم تا هفته بيست و هفتم در 21 بازي پيدرپي خود در ليگ برتر گلزني ك//رده بودند تا يك رك//ورد جالب توجه از خود به جاي بگذارند، بعد از 21 هفته دستش//ان از گل زدن در اين بازي كوتاه مانده تا نوار گلزنيهاي اين تيم نيز در روزي كه شكست خوردند، پاره شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.