اختتامیه »جشنواره تئاتر موندا« در تماشاخانه دا

Jahan e-Sanat - - News -

دکتر ارنلدو پیرلوئی، نماینده دانشگاه رم و شروین هروی یکی از دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا و هیات همراه به منظور ایجاد زمینه همکاری علمی در بخش ارتباطات با دکتر فرقانی، رییس دانشکده ارتباطات و معاونان این دانشکده دیدار وگفتوگو کرد.به گزارش روابطعمومیدانشگاه،درایندیدارکه92 فروردیندرمحلدفتر ریاست دانشکده ارتباطات برگزار شد، دکتر فرقانی در سخنانی با اشاره به بازگشایی دانشکده ارتباطات عنوان کرد: مجوز تاسیس دانشکده مستقل ارتباطات در س//ال 83 اخذ شد و دوسال قبل این دانشکده بازگشایی شد. وی افزود: سابقه فعالیت این دانشکده به05 سالپیشبرمیگرددورشتههاییهمچونروابطعمومی، روزنامهنگاری، مترجمی زبان و بازاریابی و تبلیغات در آن دایر بوده است. دکتر فرقانی اضافه کرد: در حال حاضر این دانشکده در سه رشته روابط عمومی، روزنامهنگاری، مطالعات ارتباطی و مدیریت رسانهدانشجومیپذیرد.

رییس دانش//کده ارتباطات با بیان این نکته که بس//یاری از روزنامهنگارانکشورفارغالتحصیلایندانشکدههستند،بیانکرد: پژوهشکدهارتباطاتحدود02 سالاستکهدردانشکدهسابقه فعالیتداردوپروژههایمختلفتحقیقاتی،کتابوکارهاییازاین دست در آن انجام میشود. پژوهشکده فرهنگپژوهی نیز در این دانشکدهمستقراستودرزمینهمسایلفرهنگیفعالیتمیکند.وی افزود:استودیوضبطصداوتصویر،کارگاهفتوژورنالیست،بهرهمندی از باشگاه خبری دانشجویی عطنا از امکانات و فرصتهای دانشکده ارتباطاتاست.دکترفرقانیتصریحکرد:حدودهزاردانشجودراین دانشکده مشغول تحصیل هستند و راهاندازی دورههای مشترک با دانشگاههایبینالمللیازاولویتهایایندانشکدهاست.

رییس دانشکده ارتباطات با اشاره به ارتقای جایگاه دانشگاه و توسعهارتباطاتبینالمللی،اظهارکرد:دانشگاهعالمهطباطباییدر تالش است تا حضور خود را در عرصههای بینالمللی افزایش دهد. ویافزود:درتالشهستیمکهرشتههایارتباطاتعلم،محیطزیست وسالمتراراهاندازیکنیمکهطبیعتانقشمهمیدرفرهنگسازی ایفامیکنند.ویبااشارهبهبرگزارینشستهاوکارگاههایبینالمللی، بیانکرد:دربیندانشکدههایدانشگاهعالمهطباطباییبیشترین تعداد دانش//جویان خارجی در این دانشکده حضور دارند. حضور دانشجویان خارجی به حدی پذیرفته شده است که شورای صنفی کهوظیفهپیگیریحقوقدانشجویانرادارد،یکیازدانشجویاناهل کشورمراکشرادرخودپذیرفتهاست.دکترفرقانیدرپایانسخنان خود خاطرنشان کرد: امیدوارم در حوزههای نزدیک به تخصص این دانشکدهبتوانیمهمکارینزدیکتریداشتهباشیم.

در ادامه دکتر ارنلدو پیرلوئی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در دانشگاهعالمهطباطبایی،درسخنانیعنوانکرد:دانشگاهنیوکاسانو حدود21هزاردانشجودررشتههایمختلفعلومانسانیومهندسی دارد.ویدربارهفعالیتهایدانشجوییایندانشگاهگفت:یکرادیو وروزنامهتوسطدانشجویاندانشگاهادارهمیشودکهبهفعالیتهای علمی و رسانهای میپردازد. استاد دانشگاه رم تصریح کرد: دانشگاه نیوکاسانو یک دوره ارشد ایجاد کرده و تالشمان بر این است که دانشجویاندورههایمختلفوتخصصیراببینندودرایرانحضور پیدا کنند تا بتوانیم فرهنگهای مختلف را به خوبی بشناسیم و ترویجدهیم.دکترارنلدوپیرلوئیدرپایانسخنانخودضمناعالم آمادگیبرایبرقراریارتباطدوجانبه،خاطرنشانکرد:امیدوارمبتوانیم با دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی تعامل و همکاری در زمینههایمختلفبرقرارکنیم.درحاشیهایندیدارهیاتدانشگاه نیوکاسانوازفعالیتهایدانشجویان،کالسهایدرس،دفترباشگاه خبریعطناوکتابخانهمرکزیدانشگاهبازدیدکردند.

گروه گردش//گری- صنعت س//ینما یکی از مهمترین منابع اقتصادی در دنیاس//ت که عالوه بر تاثیرات مالی، قدرت بسیاری در تعیین مسیر ذهنیمخاطبانشدارد.شکلدهیذهنمخاطبان برای جذب شدن به سمت مناطق و مکانهایی که در فیلمها به تصویر کشیده میشود، یکی از این مسیرهاست. اتفاقی که میتواند در رشد و توسعه صنعتگردشگریبهعنوانیکیازمهمترینصنایع ومنابعمالیدنیا،تاثیرگذارباشد.بااینحالاستفاده از فیلمها برای س//وقدهی ذهن بینندگان برای انتخاب مسیر، روشی است که عمر چندانی در دنیا نداردامامیتوانگفتنتایجوتغییروضعیتدراین مناطقشگفتآوربودهاست.ازطرفیایرانباوجود داشتنتاریخوفرهنگیغنیوطبیعتیبکرومتنوع تاکنون در این زمینه فعالیت چشمگیری نداشته است. اگر هم فیلمی در این زمینه ساخته شده، به دالیل مختلف از جمله آشنا نبودن مسووالن با این پدیده، با موفقیت چشمگیری مواجه نشده است. از جمله این آثار میتوان به فیلم درخشان »جزیره رنگین« ساخته خسرو سینایی اشاره کرد که با اکرانی ناموفق و محدود مواجه ش//د. شاید همینهابودکهباعثشدفعاالنگردشگریبهفکر معرفیبیشترتلفیقسینماوگردشگریبیفتندو نخستینهمایشبینالمللی»فیلمتوریسم«رادر تهران برگزار کردند.

مسیح شریف، دبیر همایش »فیلم توریسم« درباره هدف برگزاری این همایش گفت: »همایش فیلم توریس//م به دنبال آش//نایی فعاالن عرصه گردش//گری و س//ینمای کش//ور با مفهوم فیلم توریسم به شکل علمی و عملی است. عالوه بر این پتانسیلهای موجود در ایران را برای بهرهبرداری از رسانهفیلمجهتمعرفیکشوروگردشگریآنبه جامعه جهانی تبیین و با ارجاع به نمونههای موفق جهانی چگونگی انجام چنین پروژههایی را تشریح کند.«شریف اضافه کرد: »همایش فیلم توریسم قص//د دارد تکنیکهای عملی این دو حوزه را به عالقهمندان آن آموزش دهد تا با بهکارگیری آنها فیلمهاوعکسهایمناسببرایبهاشتراکگذاری در شبکههای اجتماعی بسازند و به این ترتیب در معرفی کار بر محور ایران و گردشگری آن در این شبکههامشارکتموثرداشتهباشند.« گردشگریوفیلمرابطهنزدیکیدارند آرشنورآقاییازراهنمایانگردشگریکهباسفر به کشورهای مختلف دنیا از لوکیشنهای متعدد بازدید کرده بود به ذکر مشاهدات و برداشتهای خود خط//اب به مهمانان پرداخ//ت و گفت: »از برگزاری همایش فیلم توریسم خیلی خوشحالم چون ممکن است در حال حاضر مخاطب چندانی نداشتهباشدولیدرآیندهنزدیکفراگیرمیشود.« نورآقایی سپس با ذکر مثالهایی از لوکیشنها، شرکتکنندگاندرهمایشرابهدنیایسینمابردو بیان کرد: »اخیرا از سفر42 روزه اروپا برگشتم. یکی ازشهرهاییکهسفرمیکنمتالوکیشنببینمونیز است. در ونیز قایقی به نام گون داال وجود دارد که گردشگران را با قایق به درون کوچههای این شهر میبرد تا خانه مارکوپولو و هتل دانیلی که بر جزیره لیدو اشراف دارد را به شما نشان دهد.«

او ادام//ه داد: »در فیلم این بروج که س//یاه و سفید هم اس//ت و در شهری کوچک اما زیبای بلژیک ساخته شده صحنههای خشنی وجود دارد که ناخودآگاه شما را ترغیب میکند به این شهر سفرکنید.درهمینسفراخیرمبهاستانبولرفتم. در این شهر لباسی را بر تن گردشگران میکنند تا به لوکیشن حریم سلطان بروند. خب اینها دارند تاریخ خود را معرفی میکنند. به نظر من هم یک لیدر نباید از اول تا آخر فقط تاریخ تعریف کند باید داستانهای این مکانها را هم بگوید.«

این راهنمای گردشگری افزود: »فیلم آمادئوس که در شهر پراگ که شهر زیبایی هم است ساخته ش//ده است همچنان برای این شهر ارزش افزوده میآورد یا در فیلم ارباب حلقهها میبینیم که با مهارتتمامنیوزیلندمعرفیمیشود.استرالیاکشور دوری است که ساعتها با کشورهای دیگر فاصله دارد. اما برای اینکه خود را به دنیا معرفی کند از ابزاری به اسم فیلم استفاده میکند.«

آرشنورآقاییبااشارهبهفیلم»خیلیدورخیلی نزدیک«رضامیرکریمیگفت:»اینفیلمباعثشد مناطقی چون گرمه، فرحزاد و خور و بیابانک که روزگاری تبعیدگاه بودند معرفی شود. مازیار آل داود که خود از بنیانگذاران اقامتگاههای بومگردی است این مناطق را با کمک دیگر دوستان به عنوان مسیری برای سفر تبدیل میکند به گونهای که هماکنون33 اقامتگاهبومگردیدراینمناطقفعال است.«اینپژوهشگراضافهکرد:»وودیآلنبهدلیل تعلقیکهبهپاریسداشتیکسهگانهساختکه من برای مسافران خود یک تور در این سه گانهها برگزار کردم. فیلم دختری با تتوی اژدها مرا وادار کرد که به تور هزاره بروم تا لوکیشن این فیلم را ببینم. در ایران هم فیلم گراس ساخته میشود که شما به شکل شگفتآوری آخرین کوچ عشایر را میبینید.درفیلمحکیمکهبهزندگیابوعلیسینا میپردازد و خارجیها آن را ساختهاند میبینید که اصفهان لوکیشن آنهاست. همچنین فیلم زوربای یونانیباعثشدکهمنتصمیمبگیرمتابستانآینده به کریت سفر کنم تا لوکیشن این فیلم را ببینم. همچنینفیلمهزارویکشبشهرزادکهپازولینی ساخته است، اصفهان، لوکیشن این فیلمساز بوده است. با این حال من بین گردشگری و فیلم رابطه نزدیکیمیبینم.«

فیلم توریس/م چال/ش ذهن/ی ایجاد میکند

یکی دیگر از س//خنرانان این همایش استاد دانشگاه اس//ترالیا بود و درباره تجربیاتش گفت: »برخیمعتقدندفیلمتوریسمنمیتواندجذابیتی برای بیننده داشته باشد در حالی که خیلیها به این صورت فکر نمیکنند.«

س//وبیتن اضافه کرد: »درباره تصویرسازی در فیلم همواره سخن گفتهام اما پرسشی که پیش میآید، این است که چرا برای توریسم باید فیلم ساختهشود.خبدلیلشمشخصاستچونفیلم توریسمها اقدام به معرفی میکنند. فیلم توریسم باید از تمام ویژگیهای یک فیلم هنری برخوردار باش//د.«این استاد دانش//گاه ادامه داد: »توریسم بینالمللی یک واژه جدید است. حال این پرسش پیشمیآیدکهآیااینگردشگرانخیلیاتفاقیبه سفر میروند یا مطالعه کردهاند یا برای مشارکت در امری به آن کشور سفر کردهاند؟ اما پرسش دیگری کهبهوجودمیآید،ایناستکهاینفیلمتوریسمها چه کار میتوانند کنند؟ خب جواب این است که در قصهیابی و شناسایی جوامع محلی میتواند به ما کمک کند.«

سو بیتن در ادامه به شهرکهای سینمایی و اس//تودیوها و نقش آنها در جذب گردش//گر اش//اره کرد و گف//ت: »در ژاپن مکانی داریم به نام کیتانو کیناکارا که یک دهکده در هوکایدو است. ش//خصی با من صحبت میکرد که 67 س//ال زندگی خود را صرف تجهی//ز آن کرده است. در این منطقه هتلهایی ساخته شده بود که بازدیدکنندگان در آن اقامت کنند یا استودیو فوکس که در سیدنی ساخته شده است، محلی برای بازدید گردشگران است. دولت استرالیا با کمک مالی به بخشخصوصی کمک میکند تا موزه و استودیو بسازند. در هنگکنگ کارهای بزرگی در حوزه فیلم انجام شده است. جکی چان دو استودیو ساخته که گردشگران میتوانند از آن بازدید کنند.این کارشناس فیلم و گردشگری تاکید ک//رد: »بعضی فیلمها در برخی مکانها ساخته میش//ود و به دنبال آن شاهد جاودانه شدن آن مکان هستیم. باید به توسعه بلندمدت جوامع توجه کنی//م و متوجه تاثیرگذاری این جوامع هم باشیم. در این خصوص باید به فیلم ارباب حلقهها اش//اره کنم که باعث ایجاد یک چالش ذهنی شد.« سینماوگردشگریالزموملزوماند از دیگر بخشهای نخس//تین همایش فیلم توریس//م برگزاری پنل بحث و بررسی پیرامون فیلم توریسم بود که در نخستین روز این همایش بینالمللی، سو بیتن استاد دانشگاه در استرالیا و مشاور در زمینه فیلم توریسم و گردشگری، بهرام درخشانکارگردانوتهیهکنندهتلویزیون،مجتبی گهستونی فیلمساز انجمن سینمای جوانان اهواز و فعال گردش//گری و محمود رحمانی فیلمساز سینمایمستندبهگفتوگوباحاضرانپرداختند. مجتبیگهستونی،فیلمسازانجمنسینمایجوانان اهواز و فعال گردشگری با اشاره به حضور و ورود همزمان سینما با صنعت در دوران معاصر در اوایل قرن بیستم در استان خوزستان به نقش فیلم در مستندسازی پرداخت و گفت: »معتقدم سینما و گردشگری الزم و ملزوم هم هستند. پس در فیلم توریس//م هم درباره فیلم و هم درباره گردشگری باید ح//رف زد. این دو به کمک ه//م نیاز دارند. معتقدم همانطور که سینما برای خود ملزوماتی دارد، به همان ترتیب هم باید به شیوهها و عناصر گردشگری توجه کرد.«

فرهادورهرامفیلمساز،عکاسوپژوهشگرباذکر تاریخچهای از ورود دوربین به ایران و استفادههایی که از آن در دربار و سپس سطح متمول جامعه شد و بعدها به ساخت فیلمهای تاثیرگذار گراس، باد صبا،مردمانیدرباد،شقایقسوزانودرنهایتفیلم تاراز ساخته خودش که به کوچ و عشایر بختیاری میپردازد اشاره کرد و به بخش دوم سخنان خود پرداخت و گفت: »ابتدا باید این پرسش را مطرح کن//م که آیا نوعی از فیلمس//ازی که در خدمت گردشگری باشد سیستمی رسمی دارد که باید بگویم خیر چون ما مدیریتی که بتواند به صورت کاربردی عمل کند نداریم. از س//وی دیگر چون برخی فیلمسازان حتی افغانستان را هم ندیدهاند فکر میکنند ایران فقط به تنهایی کشور پررمز و رازی است ولی باید گفت همه دنیا زیبایی دارد و فیلمساز نباید همه چیز را عجیب و غریب نشان دهد.اینهمایشباحمایتسازمانمیراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور، موزه ملی ایران و کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری آغاز به کار کرد. همایش فیلم توریس//م با حضور فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار تاریخی کش//ور، فیاضی مدیرکل امور مشارکتهای ملی در صنایع گردش//گری، سو بیتن استاد دانشگاه در استرالیا و مش//اور در زمینه فیلم توریسم و گردشگری و س//ایر فعاالن گردشگری و سینما در محل تاالر همایشهای موزه ملی برگزار شد.

دومین جشنواره سراسري تئاتر موندا که از 25 فروردینماه و به همت کسرا شاهینی در خانه نمایش دا آغاز کار کرده بود، چهارش//نبه 30 بهمن به اتمام رسید و جوایزش توسط هیات داوران به برندگان اهدا شد.

در این جشنواره که تئاترهایش به صورت یک نفره یا دو نفره به روی صحنه میرفتند، گروههایی از تهران، شیراز، فسا، گنبد، بابل، کردکوی و اراک ش//رکت کردند. گفتنی است محمودرضا رحیمی، توماج دانش بهزادی و علی یازرلو هیات داوران را تشکیل دادند و رضا شیبانی نیز دبیر هنری این جشنواره بود. برندگان این جشنواره به این شرح است:

رتبه نخست بازیگری زن: شادی امیری؛ رتبه دوم بازیگری زن: شیما پورسهمالدین؛ رتبه نخست بازیگری مرد: آرشام آریانی رتبه دوم بازیگری مرد: یوسف شکوهی؛ رتبه نخست نمایشنامهنویسی: مسعود احمدی؛ رتبه دوم نمایشنامه نویسی: ایمان مومنی؛ رتبه نخست کارگردانی: مریم رستمی؛ رتبه دوم کارگردانی: مسعود احمدی و جایزه بهترین ایده اجرایی نیز به بابک غالمی رسید. همچنین چهار اثر برگزیده از نگاه تماشاگران نیز معرفی شدند که تئاتر »مده آ« به کارگردانی مریم رستمی، تئاتر »کندو« به کارگردانی مسعود احمدی، تئاتر »آخرین نفس« به کارگردانی آرشام آریانی و تئاتر »سلول« به کارگردانی بابک غالمی جوایز اول تا چهارم را کسب کردند.

به تمام برندگان این جشنواره، دیپلم افتخار، تندیس خانه نمایش دا و کارت هدیه نقدی اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.