قوی سیاه

Jahan e-Sanat - - News -

دارن آرونوفس//کی در 12 فوریه 1969 در نیویورک آمریکا و منطقه بروکلین به دنیا آمد، آرونوفسکی از بچگی عاشق هنر بود، پدر و مادر او را همیشه به مراسم تئاتر شهر میبردند و دارن کمکم به تئاتر و سینما عالقهمند شد .

دارن از بچگی در محیطی یهودی بزرگ شد ولی دارن خود را پیرو یهودیت نمیداند. او در رابطه با اعتقادات روحانی خود میگوید: من یقینا ایمان دارم. قسمت عظیمی از اعتقادات من در فیلم »سرچشمه« دیده میشود.

دارنآرونوفسکیابتدارشتهزیستشناسیمیخواندوبهمطالعهکشورهایمختلفمیپرداخت اما بعد تغییر رشته داده و تحصیالت خود را در دانشگاههاروارد و انستیتوی فیلمسازی آمریکا با دو رشته فیلمسازی زنده و نظریه فیلم پویانمایی به اتمام رساند، همانجا بود که او با » متیو لیباتیک « آشنا شد و همکاری مکرری با او داشت و به همراه او جوایز متعددی بعد از عرضه فیل//م پایاننامهاش ب//ه نام » جاروکردن س//وپرمارکت‪Supermarket Sweep‬ « با حضور شانگالت به دست آورد و همان فیلم زمینه حضور او در دور نهایی جشنواره ملی جوایز آکادمی دانشآموزان را فراهم کرد.

آرونوفسکی تحت تاثیر کارگردانان بزرگی نظیر: آکیرا کوروساوا، رومن پوالنسکی، تری گیلیام، شینیا تسوکاموتو، هوبرت سلبی جونیور، اسپایک لی، و جیم جارموش قرار دارد و سعی کرده است در فیلمهای خود از این کارگردانان الگو بگیرد.

پی، مرثیهای برای یک رویا، چشمه، کشتیگیر، قوی سیاه و نوح از ساختههای این کارگردان آمریکاییهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.