سه درخت بهاری خط خوردند!

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفری -1 درخت//ان بهاری که اجازه ش//رکت در انتخابات را ندارند! -2 آقای مهندس طول و عرض هم که رتتو! -3 بقیه نامزدهای محترم، از کیلوییها تا استخوانخرد کردهها که هیچ!

6 نفر ماندند. دو به دو با هم میروند بیرون! دو تا رییسجمهور دارای رای! دو تا معاون اول! دو تا هم تماشاچی یا حداکثر وزیری چیزی! از االن بگویم هر کدام رییسجمهور شوند، یا قالیباف یا جهانگیری میشوند معاونشان! به آن دو تای باقیمانده هم یک پستی میدهند. مثال وزارت ورزشی، وزارت صنایعی چیزی!

این وس//ط روس//یاهی ماند برای آنها که نهال را با پیتش میکارند!همانهاکهفکرمیکردندمیتوانندبانظاممعاملهکنند! حاال بروید سه تایی دم همان درخت بنشینید شعر بخوانید! بهار است! هوا خوب، مناظرهها هم در پیش!

سوال: ولی واقعا دلمان نمیآید نپرسیم! این آقای غرضی چرا رد صالحیت ش//د؟ چرا؟ حیف نب//ود؟ ما روی مناظره کوبنده ایشان با آقای میرسلیم حساب باز کرده بودیم. چرا جوان مردم را ناامید میکنید؟ ما دلمان برای مبارزه انتخاباتی ایشان تنگ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.