فیلمسینمایی»دمسرد«بهسیاتلآمریکامیرود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فیلم س//ینمایی »دم س//رد« ساخته عباس رزیجی در بخش مس//ابقه اصلی فستیوال سیاتل آمریکا نمایش داده میشود.فس//تیوال سیاتل از تاریخ 4 تا 14 ماه میسال 2017 14) تا82 اردیبهشتماه(درشهرسیاتلایالتواشنگتنبرگزار میشود و فیلم سینمایی »دم سرد« ساخته عباس رزیجی به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی این فس//تیوال نمایش داده میشود.الکس آمین منتقد سینمایی نویس آمریکا در تازهترین نوشتهاش »دم سرد« را موجی جدید و تکاندهنده برای فستیوالهای آمریکا برشمرد و حضور این فیلماروپاییپسندرادرچندینفستیوالمعتبرآمریکاییدرچند ماه نخست سال 2017 دلیلی بر قابلیتهای هنری و کیفیت بینالمللی این فیلم دانست.

»دم س//رد« در هفته پیش برای دریافت پروانه نمایش به سازمان سینمایی ارسال شده و با دریافت پروانه نمایش مقدمات اکران داخلیاش فراهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.