خطر پوپوليسم در كمين اليزه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علي خرم*- مبارزات انتخاباتي در اروپا و به ويژه در فرانسه همواره در پرتو مسايل داخلي و نحوه عرضه نامزدها قرار داشته اما انتخابات اين بار فرانس//ه عالوه بر مس//ايل اقتص//ادي، در پرتو چهار مس//اله خارجي قرار گرفته است که به نامزدها فرصت داده با پرداختن به اين مس//ايل و با موضعگيريهاي عوامفريبانه و پوپوليستي، مردم فرانسه را به دنبال خود به مناطق ناشناخته کش//انده به ترتيب//ي که آنها چندان ق//درت ارزيابي نامزدها را نداشته باشند.

عوامل خارجي موثر در صحنه انتخابات فرانس//ه را ميتوان ظهور ترام//پ در آمريکا، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، هجوم پناهجوي//ان خاورميانه به آفريقا و اروپا و اقدامات تروريس//تي داعش در صحنه اروپا و به ويژه در صحنه فرانسه برشمرد. ظهور پوپوليسم در آمريکا با آمدن ترامپ تاثير مستقيمي بر انتخابات اروپاييها گذاشت تا پوپوليستهاي اروپايي شجاعت پيدا کنند و پا به عرصه انتخابات بگذارند.

مارين لوپن 48 س//اله با اينکه وکيل و سياستمدار است اما سخن از آرزوهايي ميگويد که با واقعيتهاي فرانسه همگوني ندارد نظير بس//تن مرزهاي فرانس//ه، بيرون کردن مهاجران از فرانس//ه و.... همين کانديدا با اله//ام گرفتن از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا وعده داده در اولين فرصت فرانسه را از شر اتحاديه اروپا خالص کند. از ديگر باورهاي مارين لوپن، بستن مرزهاي فرانسه به دليل جلوگيري از ورود پناهجويان و تحت تعقيب قرار دادن و معامله سخت با داعش است. کشته و زخمي کردن پليس در ش//انزهليزه فرانسه مورد اس//تفاده همه نامزدها در انتخابات فرانس//ه قرار گرفت در حالي که فرانسوا اوالند همه تالش خود را به کار برده بود که حادثهاي اتفاق نيفتد اما داعش با منتسب کردن حادثه ش//انزهليزه به خود، خواست نشان دهد در صحنه سياسي فرانسه حضور مستمر و پررنگي دارد.

مارين لوپن با انتقاد از ناامني در فرانسه بر سر رييسجمهور فري//اد زد که ما به رييسجمهوري احتياج داريم که اهل عمل باشد، همين فريادها سهميه او را در صدر قرار داد و با 24 درصد آرا باالتر از ساير کانديداها قرار گرفت.

ساير نامزدها در مقابل سخنان پوپوليستي لوپن کم آوردند، ديگر نامزدهاي صحنه انتخابات فرانسه که اميد همه دولتمردان و متخصصان و دوستداران اتحاديه اروپا به اوست، ماکرون است که با کسب 22 درصد آرا با فيون شباهتهايي در سياستهاي داخلي و خارجي به هم دارند، فيون با 20 درصد و مالنش//ون ب//ا 19/5 درصد آرا نفرات س//وم و چهارم انتخابات فرانس//ه به شمار ميروند.

اتحاديه اروپا و به ويژه آنگال مرکل اين انتخابات را با حساسيت فراوان دنبال ميکنند و اميدوارند ماکرون با بردن آرا به وحدت اتحاديه اروپا کمک کند. در اين باره باراک اوباما، رييسجمهور س//ابق اي//االت متحده نيز به صحنه آم//ده و با تماس تلفني با ماکرون او را تشويق به مبارزه و بردن صحنه انتخابات کرده به ترتيبي که مورد اعتراض مخالفان قرار گرفته است.

از سوي ديگر، ترزا مي و دونالد ترامپ اميدوارند لوپن آرا را ببرد تا فرمول جدايي از اتحاديه اروپا در پياده کردن سياستهاي تهاجمي در اتحاديه اروپا مساعدتي به گردهمايي آمريکا و بريتانيا تلقي ش//ود. فعال 20 تا 30 درصد مردم فرانسه اظهار نکردهاند که از چه کس//ي حمايت خواهند کرد بنابراين نتيجه انتخابات کامال نامعلوم و غيرمنتظره به شمار ميرود اما هر دو نامزد اول فرانسه يعني لوپن و ماکرون درصدد جذب اين بخش خاکستري از آراي مردم هستند.

انتخابات در 70 هزار مرکز برگزار ميشود و 50 هزار پليس امنيت انتخابات را فراهم ميکنند اما مردم فرانسه نگران حوادثي حين انتخابات نظير حادثه ش//انزهليزه هستند بنابراين امنيت حرف اول را در اين دوره از انتخابات فرانسه ميزند.

پيروزي لوپن از راست افراطي يا ماکرون از متعادالن فرانسه در سياست خارجي تاثير زيادي دارد. چنانچه لوپن آراي فرانسه را ب//ه خود اختصاص ده//د در اين صورت نوعي همگرايي بين ترام//پ، ترزا مي و لوپن بهوجود ميآيد که جناح ضدروس//ي، ضدچيني و ش//ايد ضدايراني تقويت ميشود اما در صورتي که ماکرون يا فيون پيروز انتخابات شوند، نوعي منطق بر دولتمردان فرانس//ه حکمفرما خواهد شد که فرصتي براي همکاري بيشتر ايران با فرانسه و اتحاديه اروپا خواهد بود. رابطه ايران و فرانسه که در فاصله دو سال توانسته روند رو به گسترشي به خود گيرد با آمدن لوپن امکان صدمه ديدن خواهد داشت که در کنار تحرکات ناخوشايند ترامپ ميتواند عرصه را بر ايران تنگتر سازد.

* کارشناس مسايل بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.