دوره وعدههاي شيرین فرارسيد!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه Salar_iranzad@yahoo.com

ساالر ايرانزاد- با احراز صالحيت شش نفر از نامزدهاي رياست جمهوري، آنها تا روز انتخابات از طريق سايتهاي خبري، جرايد، راديو و تلويزيون و ساير وسايل ارتباطجمعي با ارائه برنامههاي خود سعي در ربودن دل مردم ميکنند. کليدواژگان اکثر تاييد شدهها تقريبا يک//ي خواهد بود؛ مهار تورم، کاهش بيکاري، ريشهکني اعتياد، از بين بردن فقر، زدودن فساد اداري، مبارزه با رانت و رانتخواري، پرکردن شکاف طبقاتي و مواردي از اين قبيل که چه زيبا و دلنشين هستند. آنچه کانديداهاي رياستجمهوري تحت عنوان برنامههاي خود بيان ميکنند، همانهايي هستند که مردم تشنه آن هستند و در آرزوي داشتن و ديدن آنها به پاي صندوقهاي راي ميروند غافل از اينکه بهتر و شيرينتر از آنها را قبال بارها شنيدهاند اما نتيجه چه شده و ماحصل آن برنامهها و وعدهها به کجا ختم شده است؟ اين است که ميبينيم آنچه در دوره تبليغات نامزدها از آنها شنيده ميشود، بديهي است که فقط حرف باشد. در اين مرحله از فرآيند انتخابات رياستجمهوري از فردي که کانديدا شده غير از اين هم نميتوان ديد و شنيد اما آنچه به تلخي تجربهشده اين است که صندلي گرم و نرم رياستجمهوري عارضهاي را بر فرد منتخب مستولي ميکند که در مدت کوتاهي دچار ضعف حافظه شده و با گذشت دوراني نهچندان طوالني فراموش ميکند که در دوره تبليغات چه گفته و چه برنامههاي زيبا و اميدوارکنندهاي را براي مردم ترسيم و تشريح کرده است. به استناد تجربيات تلخ گذشته اين نگراني وجود دارد که اين بار هم رييسجمهور منتخب ممکن است به زودي دچار چنان روزمرگي و کشمکش با رقباي حزبي و سياسي و بازپرداخت ديون حاميان خود شود که نهتنها وعدههاي خود را فراموش کند بلکه به کلي خود مردم هم فراموش شوند تا جايي که از مردم فقط واژهاي در ذهنش باقي بماند براي خرج کردن در مناظرات سياسي و سخنرانيها که اصال و ابدا آنها اهميتي ندارد چون با معيشت، بهداشت و درمان و ساير نيازهاي اساسي و اوليه مورد نياز آنان رابطه چنداني برقرار نميکند!

ب//راي از بين بردن اين نگرانيها بهترين، مناس//بترين، اخالقيترين و عاقالنهترينکارايناستکهاينششنامزدوعدههاييرابدهندکههمبخواهند وهمبتوانندبهآنعملکنندودروفايبهآنهاهيچمحدوديتينداشتهباشند.به اين ترتيب يکي از خصايص بارز و برجسته رييس دولت آينده بايد شهامت باشد و جسارت. اين فرد بايد عالوه برداشتن تمام شرايط خوب و مثبت مورد نياز براي اداره يک ملت از چنان شجاعت و اعتماد به نفسي برخوردار باشد که در اجراي سوگندي که ياد کرده و پيماني که با مردم و خداي مردم بسته، هيچگونه ترديد و ترسي به خود راه ندهد. اين مردم مردي ميخواهند که عالوه بر تقوا، دانش، بينش، تدبير و عدالت، خود را وامدار هيچ فرد و گروهي ندانسته و توان نظارت قاطع و مستمر و خدشهناپذير در کليه امور در حوزه مربوطه داشته باشد.

انتظارميرودرييسجمهوردوازدهمباايجاداشتغالپاياوپوياشرايطمعيشت مردم را فراهم ساخته و مجال استعمال مواد مخدر را به جوانان ندهد، دسترسي به بهداشت و درمان و همچنين آموزش را براي مردم سادهتر کند، فساد مالي و اداري حاکم بر کشور را ريشهکن کند و نظام پولي و بانکي کشور را از نابساماني موجود نجات دهد. اين انتظارات توسط فردي برآورده ميشود که در تصميماتي کهمنافععموممردمرادربرداردبهنفعخودياخانوادهيااطرافيانمصلحتانديشي نکنند،دوستيهايديرينهومناسباتفاميليراناديدهگرفته،درانتخاباعضاي کابينه، مشاوران و معاونان خود تنها از شاخص شايستهساالري استفاده کنند والغير و در نهايت اينکه با شاهد و ناظر قرار دادن خدا بر تصميمات و اعمال و رفتار خود، هيچگاه تصميمي اتخاذ نکند و اقدامي به عمل نياورد که منافع احدي از آحاد ملت ايران در دورافتادهترين و فقيرترين نقطه کشور تضييع شود. حرف آخر؛ هر کسي که قرار است و ميخواهد اين کشتي توفانزده را به ساحل نجات برساند، بايد از خود منافع خود، دلبستگيهاي خود، عاليق شخصي خود وتعلقاتخاطرپستومقاميخودبريدهوهمهآنهارابينبيشاز99 درصد مردمتقسيمکند.چنينشخصياگرچهيعقوبليثصفار،ابومسلمخراساني، نادرافشار،ميرزاتقيخاناميرکبيرومحمدمصدقرابهچشمنديدهيادربارهشان به فرض چيزي نميداند اما حتما محمدابراهيم همت، جهانآرا، عباس دوران و شيرودي را که ديده است. مگر نه اينکه ماندگاري ياد و نام آنها مديون و مرهون وقف خود براي هدف پاکشان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.