سياستورزيشخصيدرایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدايتي يکي از اساسيترين مشکالت نظام انتخاباتي در اي//ران، کم بودن بازه زماني رسمي تبليغات و فعاليت انتخاباتي است؛ جايي که کانديداها يا گروههاي مختلف سياسي به معرفي برنامههاي خود براي اداره کشور بپردازند. از زمان معرفي نامزدهاي صالحيتدار تا برگزاري انتخابات چيزي کمتر از يک ماه فرصت است. اين بازه زماني را مقايسه کنيد با برخي کشورها که در آن کمپينهاي انتخاباتي حتي نزديک به يکسال طول ميکش//ند. در چنين ش//رايطي اس//ت که ميتوان به تفصيل و با جزييات بيشتري نامزدها را به پرسش گرفت. حرفهاي کلي آنها را پشت سر گذاشت و از جزييات و امور مشخص سخن گفت و در نهايت به انتخاباتي آگاهانهتر دست زد. نتيجه کم بودن اين زمان در ايران، اتخاذ پوپوليستيترين استراتژيهاس//ت. اينکه تنها يک جمله ميتواند ورق را در يک لحظه برگرداند. در نتيجه به جاي س//خن گفتن از جزيي//ات برنامهها، بالغت و فن س//خنوري يا شيوه تاثيرگذاري بر تودهها، آن هم در کمترين فرصتها به اصليترين ابزار انتخاباتي بدل ميشود. در چنين شرايطي نهتنها نميتوان به تفصيل از برنامهها سخن گفت بلکه اين استراتژي حت//ي غيرعقالني جلوه ميکن//د چراکه چندان برانگيزاننده نيست.در حالي که آماده شدن براي کارزار انتخاباتي در شرايط معمول پروسهاي بسيار زمانبر اس//ت، مطالعاتي گروه//ي و همهجانبه را ميطلبد اما در ايران تا آخرين دقايق و تا کمتر از يک ماه مانده به انتخابات، معلوم نيست چه کساني وارد عرصه ميش//وند. طبيعي اس//ت در چنين شرايطي نميتوان انتظار ارائه برنامهاي مدون براي اداره کش//ور داشت. ترکيب اين وضعيت با ضعف سازوکارهاي حزبي، سياست انتخاباتي در ايران را به پروژهاي کوتاهمدت و آني بدل کرده است که در آن تمام توان معطوف ميشود به دادن وعدههايي اغواکنن//ده جهت جم//عآوري آرا؛ وعدههايي که هيچگونه پشتوانه کارشناسي ندارند و به واسطه محققنشدنسرخوردگياجتماعيتوليدميکنند. ديگراينکهکنشمتقابلوگفتوگويسياستمداران و شهروندان را به يک بازي کوتاهمدت در نهايت يک ماهه تقليل ميدهد؛ ديگر تمام تا انتخابات بعدي.

تغيي//ر در اي//ن وضعيت نيازمن//د دگرگوني در س//ازوکارهاي انتخاباتي اس//ت. براي اين کار، سياس//تورزي ش//خصي بايد جاي خ//ود را به سياس//تورزي حزب//ي دهد. سياس//ت بر محور اشخاص، اساسا دشمن »برنامه« است اما برعکس اين احزاب هستند که از طريق نوعي تقسيم کار دروني و کار گروهي ميتوانند خلق برنامه کنند. ديگر اينکه قيد و بندها روي کنش سياس//ي بايد انعطاف بيش//تري يابد. در واق//ع اين قيدوبندها پيشبينيپذيري براي کنش سياس//ي را محدود ميکند و تصميمات را به لحظات آخر ميکشاند يعنيهمينوضعيتکنوني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.