ركود نداریم

در نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه صنعت- نشس//ت خبري وزير صنعت، مع//دن و تجارت ديروز با حضور معاونانش در محل وزارتخانه و در روزهايي كهكشورمباحثانتخاباترياستجمهوري را دنبال ميكند، برگزار شد.

درايننشستمحمدرضانعمتزادهبه تشريح عملكرد اين وزارتخانه طي فعاليت چهارسالهپرداختوگفت:گرچهدرسطح بينالمللومنطقهشرايطپيچيدهوسختي داشتيماماخوشبختانهكشورمادرامنيتو رونق و ثبات بود.

وياظهاركرد:دربخشصنعتومعدن ازرشدنسبتامناسبيبرخورداربوديمگرچه در بخش معدن آمار منفي ارائه شد اما اين آماراشكالداشتكهبهبانكمركزياعالم كرديم اصالح كند.همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورالعمل جديد مالياتي براي صادركنندگان طي يك ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: كارخانههاي 10 سال تعطيل همچون »ارج« و »قند دزفول« را به پاي اين دولت نبايد گذاشت و در حال حاضر در بخش توليد و صنعت ركودنداريم.نعمتزادهدربخشيازنشست خود عنوان كرد: راهاندازي حدود پنج هزار طرح نيمهتمام در سراسر كشور از جمله اقدامات انجام شده در دولت يازدهم بوده كهدراينميان13 طرحماهمحالتملي داشتهكهاينطرحهايابهطوركاملانجامو افتتاح شده يا در شرف افتتاح است.

ويادامهداد:دراينميانبرخيرسانهها نيزاينگونهانتقادميكنندكهچگونهدولت هرهفتهچندينطرحافتتاحميكندامادر هرصورتاينهاطرحهايياستكهطياين سالها در دولت اجرا شده است.

وزيرصنعت،معدنوتجارتهمچنين عنوان كرد: س//ال گذشته از نظر شرايط بينالمللي اوض//اع خاصي حاكم بود كه خوش//بختانه با اين شرايط هم كشور در امنيت كامل بود در حالي كه كشورهاي مختلف ممكن است شرايط متعددي را تجربهكنند. بخشمعدنرشدكردهاست نعمتزاده ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نيز در اين مدت از رش//د خوبي برخوردار بوديم و با وجود اينكه آمار معدن ما منفي اعالم شد، اوضاع مناسبي در اين بخش حاكم بود. آنچه اعالم شد به دليل اشكاالتي بود كه در جمعآوري اطالعات صورت گرفته بود. بر همين اساس بانك مركزي و مركز آم//ار درصدد اصالح اين بخش هستند چراكه در بخش معدن با رشد توليد و صادرات مواجه بودهايم و در چنين شرايطي اينگونه نيست كه از نظر ارزشافزوده رشد منفي داشته باشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش صنع//ت آمارها از ارزشافزوده پنج درصديخبرميدهدكهالبتهاگرآمار21 ماههاحصاشود،اينرقمافزايشنيزمييابد چراكهدرسهماهپايانيسالدربخشهايي مانندصنايعفلزيوغذاييتوليدروبهرشد بودهاند.نعمتزادههمچنينبهتكاليفيكه از سوي س//تاد اقتصاد مقاومتي برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اشاره كرد و گفت: در حوزه حمايت از صنايع كوچك و متوسط كه مورد تاييد رهبريبود،قراربوداز0057 واحدكوچك و متوسط كه مشكل نقدينگي داشته يا متوقف بودند، حمايت شود كه البته اين تعداد به 12 هزار واحد رس//يد و بعدها با افزايش و افزوده شدن بخش كشاورزي به اينحوزهاينرقمبه42 هزارو007 تا008 هزارموردرسيدوبالغبر71 ميلياردتومان تسهيالت بانكي به اين بخش داده شد. هموارهمتهمبودهايم وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد سوالديگريمبنيبراينكهبرخيرسانهها با توجه به عدم ارائه اطالعات اوليه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعطيلي واحدهاي صنعتي از اين موضوع استفاده كرده و دولت در اين زمينه لطمه خورده اس//ت، تصريح كرد: يكي از اركان اقتصاد س//الم، شفافسازي است و سعي داريم در اين مس//ير حركت كنيم. باالي 90 درص//د اطالعات ما در س//امانه ثبت ش//ده اس//ت. اما در مورد معادن همواره متهم بودهايم ع//الوه بر اين در خصوص ساير بخشها نيز اطالعرساني و وضعيت استانها را جزء به جزء مشخص ميكنيم.

افزايش قيمت سيمان طبيعي است

نعم//تزاده درباره دليل گران ش//دن سيمان در فصل بهار گفت: علت اين است كهطبيعتاقتصادعملميكند.برمبناي مقتضيات عرضه و تقاضا قيمتها تغيير ميكند.بهطورمثالچينناگهانواردبازار ميشودونرخهارابهصورتجهشيكاهش يا افزايش ميدهد.

وي ادام//ه داد: فك//ر ميكن//م اي//ن قيمتگذاري فروردين به فروردين را دولت بايد متوقف كند چون كارخانهها منتظر ميمانند تا ببينند دولت چه ميكند. بايد اقتصاديها اين مشكل را حل كنند. مثال در برنامه شش//م ديده شود كه اين روند قيمتگذاري و حقوق و دستمزد توسط دولت متوقف شود. تفاوتپايههايآماري نعم//تزاده در بخ//ش ديگ//ري از صحبتهاي خود در پاس//خ به س//والي مبني بر اينكه با توجه به آنچه اعالم شد چرا همچنان واحدهاي توليدي در شرايط ركود به سر ميبرند، گفت: ركود نداريم و همانطور كه اشاره شد رشد پنج درصدي در اين بخش گوياي آن است كه ركودي در اين حوزه وجود ندارد البته اين موضوع بهآنمعنانيستكهتمام001 هزارواحد موج//ود در اين حوزه از رش//د برخوردار هس//تند اما به هر صورت طبق تعاريف و ضوابط موجود اگر در دو فصل ش//اهد رونق باشيم ديگر نميتوان اصطالح ركود را براي اين شرايط به كار گرفت.وي ادامه داد: در س//ه ماهه امسال و حتي در سال 1394 آمارها گوياي آن اس//ت كه رشد وجود داش//ته است. البته آمارهايي كه از سوي بخشهاي مختلف ارائه شده رشدي معادل8/4 يا6/5 درصدنشانميدهدكه اين موضوع به دليل آن است كه پايههاي آماري با يكديگر تفاوت دارند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال عن//وان كرد: البت//ه بخش صنعت مش//كالت زيادي دارد و از ابتداي انقالب تاكنون گاه سرمايهها به اين سمت آمده و گاه از آن فراري شده است. به عنوان مثال طبقنمودارهاييكهموجوداستدرهشت سال دولت قبل انباشت سرمايه در بخش صنعت دائم شيب نزولي داشته و در بخش مستغالتبارشدمواجهبود.اكنونآمارهاي بخشصنعتبهتدريجحالتمثبتبهخود گرفتهاماباتوجهبهمجموعشرايطداخليو بينالملليممكناستهمچنانميزاناين رشد كم باشد اما به هر صورت طي پنج يا شش ماه گذشته اغلب واحدها درخواست توسعهداشتهاند.

واحدهاي/يكهتعطيلش/دند هدفشانگرفتنتسهيالتبود

نعمتزادههمچنيندرپاسخبهسوالي درباره تعطيلي برخي واحدهاي توليدي گفت: در دولت قبل واحدهايي بودند كه برايدريافتتسهيالتپروانهفعاليتگرفته بودند اما حتي يك دستگاه ماشينآالت نخريده بودند تا فعال ش//وند. اين واحدها به ليست واحدهاي غيرفعال ما ميرود و ما آنها را از ليست فعال به تعطيل ميبريم. برايمثالبايدبگويم0083 واحدتعطيل درداخلشهركهايصنعتيبا53 هزارو 548 نفر وجود داشت.

وي درخص//وص اه//داف صادرات//ي س//الجاريگفت:از003 ميلياردتومان پيشبيني مشوقهاي صادراتي فقط 50 ميليارد تومان درياقت ش//د. امسال آقاي جهانگيري به سازمان برنامه و بودجه ابالغ كردند كه رقم مشوقهاي صادراتي به طور كامل پرداخت شود.

نعمتزاده همچنين به موضوع واردات اشاره كرد و گفت: در مورد فرمايش مقام معظمرهبريدرخصوصوارداتكاالهايي كهبهتوليدداخلصدمهميزند،درمجلس ودولتپيشنهاداتيراارائهداديم.مادهايدر قانوندائميبرنامهتوسعهششمدرخصوص موانع كاالهاي وارداتي داريم كه در احكام دائمي برنامه ششم آمده است.

وي تصريح كرد: مجلس بخش مربوط به »در موارد خاص دولت ميتواند از ورود كاالهاي وارداتي جلوگيري كند« را حذف كردهاستكهمجددپيشنهادداديممجلس اين بخش را اضافه كند. مگر اينكه بگوييم فرماي//ش آقا فوق اين اس//ت كه در حد اظهارنظرمننيست.

كارخانههاي01 سالتعطيلرابه پايايندولتنگذاريد

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر تعطيلي كارخانههاي مختلفواينكهواحدهايصنعتيكوچك و متوسط تسهيالت چشمگيري دريافت نكردهاند، تصريح كرد: برخي با بيانصافي مسايلرابهصورتنادرستمطرحميكنند و ميخواهند با تعطيلي كارخانههايي كه 10 سال متوقف شدهاند عملكرد دولت را زيرسوال ببرند.نعمتزاده ادامه داد: بهطور مثال واگذاري كارخانه ارج در سال4731 صورت گرفته و سهامدار عمده آن شركت توسعه ملي وابسته به بانك ملي است اما بانك سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصيهكردهايمآنرابفروشنداماآنهانرخي را اعالم ميكنند كه كسي حاضر به خريد نيست. عالوه بر اين برخي اعالم كردند كه كارخانه داروگر تعطيل است. اين كارخانه 70،60 س//الاستكهتكنولوژيداردو بخشخصوصي آن را خريداري كرده و در حالحاضرنيزمشغولفعاليتاست.عالوه بر اين يك برند روغن نباتي كه مربوط به اين شركت است خط توليد آن فعال بوده اما اعالم كردهاند كه تعطيل است در حالي كهاينگونهنيست.

وي همچني//ن به وضعي//ت كارخانه قند دزفول اش//اره و خاطرنشان كرد: قند دزفول01 سالقبلمتوقفشدوقطعات و تجهي//زات آن به كارگ//ران اختصاص يافت. وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد در آن منطقه امكان كش//ت چغندر وجود دارد و ميتوانيم در زمينه قند و ش//كر به خودكفايي برس//يم. ما نيز با اصرار به قوه قضاييه درخواست نوس//ازي و بازسازي داديمامابعدامتوجهشديمنيميازكارخانه نيست هرچند در نهايت طي دو ماه آينده بازسازي ميش//ود.وزير صنعت، معدن و تجارتباتاكيدبراينكهنيميازواحدهايي كهتعطيلشدهاندمربوطبهدولتهايقبل و حتي قبل از دولت نهم و دهم هستند و بازسازيآنهابهصالحنيست،بيانكرد:اگر كارخانه ارج نوسازي و بهروزرساني ميكرد اكنونميتوانستصادراتهمداشتهباشد اماصادراتآنهادرحالحاضرمشتريپذير نيست.ازرسانههاميخواهيماگرميبينند فاجعهايرخميدهداعالمكننداماازسوي ديگراگرفعاليتينيزمدنظرقرارميگيردآن رامنتشركنند؛بهطورمثالدرشهركهاي صنعتي در دوره ما بيش از يكهزار واحد راهاندازي شده است. 10 هزار شغل جديد نعم//تزاده در بخ//ش ديگ//ري از صحبتهاي خود به بحث اشتغال اشاره كردوگفت:پسازارائهتسهيالتمختلف بهواحدهايتوليديحدود01 هزارشغل از اين محل ايجاد و حداقل بيش از دو هزار شغل نيز تثبيت شده است يعني اگر اين مبلغبهتوليدكنندگاناعطانميشدشرايط آنها بهگون//هاي بود كه مجبور به كاهش نيروهايخودميشدند.

وي تاكيد كرد: البته اين آمار مربوط به تنهابخشيازواحدهايياستكهتسهيالت موردنظر را دريافت كردهاند و در مجموع ارقام باالتر از اين است.

س/رمايهگذاري 5/6 ميلي/ارد دالريخارجيها

نعم//تزاده در بخ//ش ديگ//ري از صحبتهاي خود به تاثي//رات برجام در تعام//الت بينالمللي ايران اش//اره كرد و گفت: پ//س از برجام 5/6 ميلي//ارد دالر س//رمايهگذاري خارجي براي مشاركت در طرحهاي مختلف صورت گرفت و به اينترتيباز03 تا001 درصدمشاركت ش//ركاي خارجي با شركتهاي ايراني به تصويبهياتعاليسرمايهگذاريخارجي در وزارت اقتصاد رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهايمختلفخودروييوتاخيرپيش آمده بابت امضاي اين قراردادها اظهار كرد: در دو مورد قرارداد خودرويي به توافق باالي 95 درصدرسيدهايمامامتوجههستيمكه عجلهكردننميتواندبهنفعماباشدوبايد منافع ملي مدنظر قرار گيرد هرچند اگر بن//ده مذاكرهكننده بودم زودتر به نتيجه ميرسيديم. گروكشيبابنز نعمتزاده ادامه داد: در مورد قرارداد رنو بايد اعالم كنم مساله جدي است و اخيرا هم اين شركت نامهاي ارائه كرده اس//ت. در مورد بنز كار تمام ش//ده و به دنبال گروكش//ي هستيم تا سهم توليد داخ//ل افزايش يابد ك//ه اميدواريم اين موضوع به نتيجه برسد. قرارداد سيتروئن هم تمام ش//ده و با مشاركت 50-50 با سايپاي كاشان مشاركت ميكنند و بحث مخالفت سايپا مطرح نيست.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر تكليف نمايندگ//ي واردكنندگان خودرو عنوان ك//رد: نمايندگيها در دوران تحريم رها بود و قصد داش//تيم آن را سامان دهيم كه برخ//ي اعالم كردند خارجيها به ما نمايندگ//ي نميدهند؛ هرچند قانون بر وجود نمايندگي رس//مي تاكيد كرده و ما براي نظم دادن به اين بخش تصميم گرفتيم 50 درصد از كار را پيش ببريم تا نمايندگيهاي معتبري كه از نمايندگي اصلي مجوز رسمي دارند، ارائه مجوز كنند اما پس از برجام به شركتهاي مختلف شش ماه فرصت داديم واحدهايي كه از واسطه نمايندگي گرفتهاند از واحدهاي اصل//ي مجوز خ//ود را دريافت كنند كه بخشي از آنها موقت شدهاند، مابقي نيز در حال دريافت مجوز هستند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نرخ خودروسازها و باال بودن آن نس//بت ب//ه نرخ مصوب ش//وراي پول و اعتبار بيان كرد: قرار شد درصد و ضريب مناس//بي بي//ن اين دو مدنظر قرار گيرد و در جلسات در مورد عدد و رقم توافقهاي الزم انجام ميشود اما در حال حاضر چون اين موضوع نهايي نشده بهتر است چيزي اعالم نكنيم.

نعمتزاده ادامه داد: وقتي خودروساز پيشف//روش ميكند و ب//دون وثيقه و شرايط خاصي پول نقد ميگيرد با گرفتن وام شرايطش فرق ميكند و ميدانيم كه چقدر ارزش اين پول بيش//تر است. اين مساله همان ضريبي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

مش/كل مال/ي ب/راي خ/روج خودروهاي فرسوده

نعمتزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا خط توليد خودروهايي كه بيش از 10 سال از عمر آنها ميگذرد در دولت فعلي و پس از برجام متوقف نشد، خاطرنشانكرد:آييننامهدراينخصوص براي خودروهاي مختلف متفاوت است. به طور مثال براي تاكس//يها 10 سال و براي س//واريهاي شهري 20 سال در نظر گرفته شده است. حتي اين مساله در مورد كالنشهرها با ساير شهرهاي كشور متفاوت بوده و به دنبال اين هستيم كه خطوط توليد چنين خودروهايي متوقف شود و روشهاي تشويقي را نيز مدنظر قرار دادهاي//م. يكي از اركاني كه بايد در اين زمينه همكاري كن//د، قوه قضاييه اس//ت و بايد تلفيقي از سياستهاي ما و سياس//تهاي اين ركن اجرايي شود. سال گذش//ته 48 هزار دستگاه تاكسي جايگزي//ن ش//د كه اين رقم بيس//ابقه ب//ود. بايد كجدار و مريز پيش برويم و به استانداردها برسيم.

ابالغدستورالعملجديدمالياتي براي صادركنندگان

وزيرصنعت،معدنوتجارتهمچنين در مورد رف//ع موانع توليد و رقابتپذير عنوان كرد: اغلب موارد در اين خصوص به تصويب رسيده و اجرايي شده است.

نعم//تزاده در ادامه به موضوع امور مالياتي اشاره كرد و گفت: در اين خصوص طي جلسات مختلف به دو جمعبندي رسيديم و براساس بخشنامهاي كه توسط سازمان امور مالياتي مدنظر قرار گرفت تصميم بر اين ش//د تا اظهارنامه صنايع و واحدهاي توليدي كوچك و متوس//ط همانند ش//ركتها باشد و اگر اختالفي در اين زمينه وجود داش//ت رسيدگيها مدنظر قرار گيرد كه اين مس//اله باعث رفع بالتكليفي ميش//ود. همچنين در مورد ص//ادرات، واحدها موظفند ظرف يك ماه ماليات بر ارزشافزوده را مسترد كنند كه ضعفهاي قانوني اين اجازه را نميداددرنهايتبخشنامهايتصويبشد و دستورالعمل جديدي توسط سازمان امور مالياتي مدنظر قرار گرفت كه طي يك ماه آينده ابالغ ميشود.

وي با اشاره به ميزان تسهيالت بانكي پرداخت//ي در بخش صنع//ت، معدن و تجارت در سال گذشته اعالم كرد: طي

12 ماه سال گذشته 161 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق گرفت كه نسبت به سال 1394 شاهد رشد 32 درصدي هستيم. همچني//ن در بخش تج//ارت 72 هزار ميليارد تومان تس//هيالت ارائه شد كه شاهد رش//د 26 درصدي در اين بخش نسبت به سال 1394 هستيم.

تسهيالتتشويقيبهصادرات غيرنقدي

نعمتزاده همچنين به جلسه برگزار شده در شوراي عالي صادرات اشاره كرد و افزود: تصميمات تشويقي براي صادرات غيرنقدي در نظر گرفته شده كه در چند بند اس//ت. بند يك آن مربوط به بسته حمايتي در بخش توسعه صادرات است كه به دليل منابع ناقص تامين نشد و از 300 ميليارد تومان در نظر گرفته شده از س//ال قبل تنها 50 ميليارد تومان آن عملياتي شد. در سال جاري رقمي معادل 400 ميليارد تومان تصويب شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه اين رقم را در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و اميدواريم بتوانيم بخشي از مشوقهاي صادراتي را تامين كنيم.

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت افزود: بندهايديگرمربوطبهتعديلهزينههاي بندري، نرخ تس//هيالت و پوشش بيمه صادراتي بود.

0/08 درص/د از واردات مربوط به »مربا«

وزيرصنعت،معدنوتجارتهمچنين بار ديگر در پاسخ به خبرنگاران به بحث واردات كاالهاي غيرض//روري پرداخت و گفت: در گزارش//ي كه بهعنوان مثال براي واردات مربا منتشر شده بود از كل سرفصلمربوطهتنها80/0 درصدبهمربا اختصاص داشت.

نعمتزاده ادامه داد: از س//ال 1393 ما بح//ث اصالح مص//رف را از كاالهاي غيرضروري ش//روع كرديم و با توجه به جدولي كه در دولت قبل تهيه شده بود براي واردات كاالهاي گروه 10 ش//رايط خاصي در نظر گرفته شد و سود بازرگاني آنها را دو برابر اعالم كرديم. پس از مدتي سال گذشته گمرك اينگونه اعالم كرد كه اين موضوع مشكالتي ايجاد ميكند و نيازبهاصالحتعرفههاوجوددارد.برهمين اساس در دولت تصويب شد كاالهاي گروه 10 تعرفههايشان دو برابر شده و ارز مورد مصرف آنها نيز ارز آزاد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.