ابهامدرجهانيشدنبورسایران

وعدهای که چالش برانگيز است؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هادی مومنی - از گذش//ته تا به حال »جهاني شدن بورس ايران« بهعنوان يکي از اهداف هميشگي مديران بازار سرمايه، يک استراتژي ثابت در برنامههاي اين نهاد بوده است. هرازچندي به پشتوانه چند ديدار خارجي يا برگزاري يک همايش با حضور چند کشور متوسط يا کم نام و نشان، بينالمللي شدن بورس ايران باز هم سر زبانها ميآيد. اما نگاهي ساده به شرايط موجود بازار سرمايه ايران نشان ميدهد که ضعف در زيرساختها، آسيب و ضعف قوانين و مقررات جاري و البته کمعمق بودن بازار سرمايه در ايران از بزرگترين موانع ورود سرمايهگذاران خارجي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.