تایيدصالحيت4اقليتدیني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ريي//س هي//ات عالي نظارت ب//ر انتخابات ش//وراهاي اس//المي اس//تان ته//ران از تاييد صالحيت چهار اقليت دين//ي نامزد انتخابات ش//وراها خبر داده اس//ت.به گفت//ه رحيمي، هشت هزار و 981 کانديداي انتخابات شوراها در هياتهاي اجرايي و نظارت تاييد صالحيت ش//دهاند.پيش از اين دبير شوراي نگهبان در ابالغيهاي خواستار توقف اجراي بندي از قانون انتخابات ش//وراها ش//ده بود که به اقليتهاي ديني اجازه نامزدي داده است. جنتي در اين نامه خواس//تار ردصالحيت اقليتهاي ديني نام//زد در اين انتخابات ش//ده بود. دو نماينده اقليتهاي ديني در مجلس شوراي اسالمي اين ابالغيه دبير ش//وراي نگهبان را »خالف قانون اساسي« خوانده بودند و به نقل از علي الريجاني گفتند »مر قانون« اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.