چرخهمعيوبتسهيالت

تضعيف رابطه »بانک- مسکن« با کاهش منابع مالی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهسا حسين- چنانچه قرار بود سياستهايی که دولت قبل در پيش گرفته بود در اين دولت نيز ادامه پيدا کند، ساختوسازهايی که در آن دوران رواج يافت تاکنون قطع میشد يا حداقل کاهش پيدا میکرد، همانطور که در اين دولت نيز چنين شد، با اين وجود علت آن نه تصميم دولت به اصالح امور که اشباع شدن شهرها از خانههای نوساز و لوکس بود.

با اين وجود مسالهای که در اين زمينه مطرح میشود نه تعداد خانههای تازه ساخته شده بلکه چگونگی استفاده از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.