بيشترین رشد شاخص بورس در سال 96

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در جريان معامالت روز گذشته نماگر بازار با رشد 651 واحدي به كان//ال 79 ه//زار واحد صعود كرد و در 79 هزار و 303 واحد به ثبت رسيد. به گزارش ملت بازار، اولين روز معامالتي ارديبهشتماه براي فعاالن بازار پررونق بود و قيمت سهام شركتها با رشد قابل توجهي مواجه شد. اين روزها نقدينگي قابل توجهي به سمت بازار سهام سرازير شده و بر روند دادوستدها تاثير قابل توجهي داشته است. به طوري كه از ابتداي سالجاري تاكنون تنها در يك روز معامالتي شاخص بورس دچار افت ش//ده و در س//اير روزها با رش//د قابل توجهي به كار خود خاتمه داده است. انتشار اخبار مثبت از صنايع در كنار افت شاخص طي ماههاي پاياني سال گذشته و رسيدن قيمت سهام شركتها به محدوده كمريسك و چشمانداز مثبت بازار سهام باعث شده نقدينگي از س//اير بازارها به سمت بورس سرازير شود. از سوي ديگر معامالت روز گذشته بازار سهام در شرايطي پيگيري شد كه در روزهاي پاياني هفته گذشته نماگر بازار وارد محدوده اصالح قيمتي شد و روز گذشته با پايان يافتن دوره اصالحي شاخص شاهد رشد نسبي در قيمت سهام اكثر شركتها بوديم به طوري كه بيشترين رشد شاخص از ابتداي س//الجاري براي بورس رقم خورد. در همين حال افزايش نقدينگي و رشد قيمت سهام شركتها باعث شده از ميان 445 نماد فعال در دو بازار معامالتي بورس و فرابورس 291 نماد در قيمتهاي مثبت و 124 نماد در قيمتهاي منفي و 27 نماد بدون تغيير نسبت به روز گذشته به كار خود خاتمه دهند. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »فارس، خساپا و شپنا« با رشد ،148 61 و 53 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل »فوالد و فملي« با افت 34 و 33 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر بازار داشتند شاخص كل با رشد 651 واحدي به 79 هزار و 303 واحد رسيد. شاخص كل هم وزن نيز با رش//د 252 واحدي در محدوده 17 هزار و 344 واحد به كار خود خاتمه داد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به 331 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش در جريان معامالت روزگذشتهيكميلياردو722ميليونسهموحقتقدمبهارزش082 ميليارد تومان در 91 هزار و هفت دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »خساپا« با دادوستد 107 ميليون برگه سهم به ارزش 15 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. از مهمترين رويدادهايروزگذشتهبازارسهامميتوانبهبازگشايينمادهاي»قصفها و ونيكي« و توقف نمادهاي »ساربيل، سفارس، چافست، دعبيد، كاذر و قزوين« اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.