خيز بلند براي جهش دوم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ/روه نفت و انرژي- ايران پتانسيل مناسبي براي جذب س//رمايهگذار صنعت پتروشيمي دارد چراكه داراي نخستين ذخاير گازي قابل استحصال جهان به عنوان خوراك پتروشيمي است بهطوري كه سال گذشته با افزايش خوراك، شاهد رشد 10 درصدي ميزان توليدات وزني و صادراتي محصوالت پتروشيمي بوديم.

با روي كار آمدن دولت يازدهم و اجرايي شدن برجام جهش چش//مگيري در صنعت پتروشيمي صورت گرفت و آينده اين صنعت روشن است چراكه براساس وعده مسووالن در سال جديد ظرفيت اسمي توليد اين صنعت به 72 ميليون تن ميرسد. رشدصادراتمحصوالتپتروشيمي ب//ر همين اس//اس وزير نف//ت در آيين افتتاح سيزدهمين همايش بينالمللي صنعت پتروشيمي ب//ا تاكيد بر اينكه تصميم نظام بر پايه جهش دوم پتروش//يمي است، گفت: آينده اين صنعت روشن است به ويژه اينكه پس از برجام شاهد شكلگيري فض//اي متفاوتي در اين صنعت ب//ه لحاظ حضور شركتهاي خارجي بوديم.

بيژن زنگنه ادامه داد: س//ال گذش//ته با تامين خوراك بيش//تر توانس//تيم ميزان توليدات وزني و صادراتيمحصوالتپتروشيميرا01 درصدافزايش دهيم بنابراين ميتوان گفت صنعت پتروشيمي در اين زمينه پيشتاز بوده است.

وزي//ر نفت با اعام اينك//ه در اين دولت ميزان توليد محصوالت پتروش//يمي هشت ميليون تن افزايش را تجربه كرد، گفت: دولت يازدهم در نظر دارد همانند دوران س//الهاي 76 براي حمايت از جهش جديد توليد پتروشيمي، در نقش مباشري وارد نش//ود. به اين ترتيب NPC با توسعه بخش پژوهشي و فناوري، انتخاب منطقه مناسب به لحاظ آمايشي و بررسي ظرفيتهاي موجود، اين صنعت را مديريت ميكند.

وي با تاكيد بر اينكه خوراك، مهمترين ويژگي صنعت پتروشيمي است، تصريح كرد: بر پايه آمار و ارقام موجود، به جرات ميتوان گفت هيچ كشوري به اندازه ايران خوراك كافي براي تخصيص واحدهاي پتروشيمي ندارد اين در حالي است كه خوراك مورد نياز اين صنعت يا توليد شده يا طي اجراي طرحهاي موجود به زودي توليد ميشود.

اين عضو كابينه دولت يازدهم همچنين با اشاره بهمجموعهسيرافيادآورشد:روزانه084 هزاربشكه ميعانات گازي وارد اين مجموعه ميشود كه منجر به توليد11 ميليونتننفتشيرينميشود.بههمين منظور ،NGL پروپان و بوتان مورد نياز اين مجموعه در نظر گرفته شده كه در صورت تقاضاي مطلوب داخلي يا خارجي براي سرمايهگذاري، تخفيفهايي هم در نظر گرفتهايم. البته بايد گفت قيمت خوراك در ايران كاما رقابتي اس//ت و ميتواند سود قابل توجهي را روانه جيب سرمايهگذاران كند.

زنگنه از يك تغيير سياست بزرگ دولت در زمينه اجرا و مالكيت طرحهاي پتروشيمي نام برد و تصريح كرد: اجرا و مالكيت بسياري از طرحهاي NGL را ب//ه لحاظ اجرا و مالكيت به بخشخصوصي واگذار كردهايم. در زمينه گازهاي فلر به عنوان خوراك نيز بايد گفت اين گازها با قيمتي تقريبا رايگان در اختيار سرمايهگذاران و فعاالن اين صنعت قرار ميگيرد.

وي ادامه داد: ش//ش طرح به ارزش 40 ميليارد دالر طراحي كرديم كه ب//راي تامين آن، عاوه بر منابع داخلي، به منابع خارجي نيز احتياج اس//ت. البته صندوق توس//عه ملي نيز منابعي را در اختيار دارد اما تنها منبع ما بهشمار نميرود.

اين مقام مسوول با بيان اينكه پيشنهاد ميشود هر س//رمايهگذاري كه تمايل به حضور در صنعت پتروشيمي ايران دارد، بازديدي از منطقه عسلويه و بندر ماهشهر داشته باشد، تصريح كرد: معافيتهاي مالياتيبلندمدتجزومزيتهايصنعتپتروشيمي كش//ور به ش//مار ميرود اما آنچه دولت در نقش تصديگري در نظر دارد، ايجاد اشتغال پايدار براي كشور است. البته منظور از اين اشتغال، يك اشتغال حقيقي است. زنگنه با تاكيد بر اينكه دولت اصرار به گسترشمالكيتعموميدارد،گفت:بهنظرميرسد براي اجراي اين سياست به ابزارهايي بيش از ابزار بورس و سهام نياز است.

او همچني//ن ب//ا بي//ان اينكه ش//ركت ملي پتروش//يمي همچنان در جايگاه توسعهاي خود ايفاي نقش كرده و واحدهاي يوتيليتي جديدي احداث ميكند، ادامه داد: اين شركت در نظر دارد منطقه جديد در بندر امامخميني)ره( و منطقه ش//رقي عسلويه را توسعه و بسط دهد. وزير نفت همچنين با بيان اينكه متاس//فانه طي اين چهار سال نتوانستيم گام موثري در زمينه تبديل متان ب//ه الفين برداريم، تصريح كرد: با توجه به اينكه در نظر داريم زنجي//رهاي از توليدات را مديريت كنيم، ميتوانيم پروژه تبديل متان به الفين را در نظر داش//ته باشيم اين در حالي است كه بايد به توسعه زنجيره توليدات فرآوردههاي پاييندستي پتروشيمي توجه شود. در همين راستا بخشي از پتانسيلهاي اين امر شناسايي شده و در صورت تمايل داخلي يا خارجي توسعه اين بخش را نيز عهدهدار ميشويم.

زنگن//ه تصري//ح ك//رد: اولويت فقط ص//ادرات محصوالت نيست. البته اين بخش به نيكي توسط بخشخصوصي اداره ميشود اين در حالي است كه 13 ميليون تن متان از منطقه پارسجنوبي توليد ميش//ود بنابراين هيچ محدوديت//ي در تامين گاز طبيعي پروپان و بوتان براي واحدهاي پتروشيمي نداريم. افتتاحستارهخليجفارسطيهفتهجاري وزير نفت گفت: تمام ميادين مشترك در اولويت ما هس//تند. در ميادين مش//ترك مساله برداشت مساويمطرحنيستبلكهبرداشتحداكثريباتوجه به شرايط ميدان در دستور كار قرار دارد.

زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 50 درصد از سيگنالهاي موجود در »ترين «1 پااليشگاه ستاره خليجفارس همچنان به بهرهبرداري نرس//يده اس//ت، گفت: نيازي به افتتاح نمايشي نداريم و تا پروژهاي به توليد نرسد، مراسمي اجرا نميشود. وي همچنين درخصوص ميزان برداش//ت از ميدان مشترك فروزان ادامه داد: تمام ميادين مشترك در اولويت ما هستند، در ميادين مش//ترك مس//اله برداش//ت مساوي مطرح نيست بلكه برداشت حداكثري با توجه به شرايط ميدان در دستور كار قرار دارد. وزير نفت با اعام اينكه افتتاح پااليشگاه ستاره خليجفارس در نيمه هفته جاري اتفاق ميافتد، گفت: توليد بنزين در ستاره خليجفارس در حال انجام است و تا زماني كه مطمئن نشويم كه توليد بنزين بهطور مستمر انجام ميشود، افتتاحي انجام نميشود. زنگنه درباره انجام مناقصات مربوطه در ميادين غرب كارون گفت: ما كار خود را انجام ميدهيم و درخصوص مناقصات نيز ابتدا پيشنهادات فني را بررس//ي ميكنيم و سپس پيشنهادات مالي را مورد توجه قرار ميدهيم.

به گفته وزير نفت، تمام سيگنالهايي كه از اوپك و غيراوپك در بازار نفت دريافت ميش//ود، نش//ان ميدهد اين كشورها تصميم دارند مديريت بازار و عرض//ه را كنترل كنند و حمايت از بهبود وضعيت قيمت كماكان ادامه دارد. البته به قيمتهايي بيش از 60 دالر براي هر بشكه نبايد اميدوار بود.

مع//اون وزير نفت و مديرعامل ش//ركت ملي صنايع پتروش//يمي ني//ز در اين مراس//م اظهار داش//ت: بهرهبرداري از 11 طرح پتروش//يمي با س//رمايهگذاري حدود 3/4 ميليارد دالر يكي از موفقيتهاي صنعت پتروش//يمي كشور در سال گذشته بوده است.

مرضيه شاهدايي ادامه داد: با بهرهبرداري از هفت طرح ديگر با سرمايهگذاري 9 ميليارد دالر ظرفيت صنع//ت پتروش//يمي به 72 ميليون تن در س//ال افزايش خواهد ياف//ت. معاون وزير نفت بيان كرد: صنعت پتروشيمي در سال 95 شاهد موفقيتهاي چش//مگيري بود بهطوري ك//ه توليد محصوالت پتروش//يمي ايران سال گذشته به 50 ميليون تن رسيد. شاهدايي با بيان اينكه ظرفيت اسمي صنعت پتروشيميدرسالگذشتهبه26 ميليونتندرسال رسيد، افزود: سال گذشته فروش خالص محصوالت پتروش//يمي به 28 ميليون تن در سال و به ارزش 15 ميليارد دالر رسيد.

وي تصريح كرد: همچنين صادرات محصوالت پتروشيمي سال گذشته 21 ميليون تن و به ارزش 9/4 ميليارد دالر بوده اس//ت. مديرعامل ش//ركت ملي صنايع پتروش//يمي گفت؛ در سال 59، از 11 طرح پتروشيمي با سرمايهگذاري 3/4 ميليارد دالر بهرهبرداري شد. شاهدايي با بيان اينكه تحقق اهداف پتروشيميدرپسابرجامدورازدسترسنيست،افزود: همكاري شركتهاي خارجي با شركتهاي توانمند داخلي با اس//تفاده از پتانسيل برجام، نشاندهنده شروع مرحله جديدي از توسعه صنعت پتروشيمي و نويدبخش جنبش اين صنعت است. وي بيان داشت: 30 طرح با خوراكهاي موجود و سرمايهگذاري 40 ميليارد دالر در برنامه ششم پيشبيني شده است. امضاي4 تفاهمنامهپتروشيمي مديرعامل ش//ركت ملي صنايع پتروشيمي در جمع خبرنگاران نيز با اش//اره به فضاي پسابرجام اظهار كرد: تاكنون چهار تفاهمنامه با شركتهاي بزرگ دنيا در صنعت پتروشيمي امضا شده است و در مرحله اجرا قرار دارند.

مرضي//ه ش//اهدايي گف//ت: با توج//ه به رفع تحريمها، اس//تقبال خوبي از س//رمايهگذاري در صنعت پتروش//يمي ايران ش//ده و تاكنون چهار تفاهمنامه با شركتهاي بزرگ بينالمللي امضا شده اس//ت كه در مرحله اجرا قرار دارد. وي در ادام//ه در مورد چهار طرح مذك//ور توضيح داد: ارزش اي//ن طرحه//ا مش//خص نيس//ت. يكي از ش//ركتها اعام كرده بين چهار تا شش ميليارد دالر س//رمايهگذاري خواه//د ك//رد در حالي كه شركت ديگر ميزان سرمايهگذاري خود را حدود 2/5 ميلي//ارد دالر اعام كرده اس//ت. تاكنون با ش//ركتهايي مانند ش//ل، توتال، سوجيتس ...و تفاهمنام//ه امضا كردهايم كه اين ش//ركتها در حال بررس//ي و برآورد فني پروژه هس//تند و در پايان برآورد ميزان دقيق سرمايهگذاري مشخص ميشود. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به مشكات مالي در زمان تحريم اظهار كرد: در زمان تحريم تاش كرديم راهكاري براي برطرف كردن مش//كات بانكي پيدا كنيم. البته بخشي از اين مشكات نگراني رواني هستند اما هنگامي كه وارد مذاكره ميشويم متوجه ميشويم شركتهايي كه صنعت پتروشيمي را ميشناسند تمايل دارند در ايران سرمايهگذاري كنند.

وي ادامه داد: يكي از راهكارهايي كه براي رفع مشكات بانكي در نظر گرفتيم اين بود كه از آنجايي كه سطح بينالمللي شركتها باالست براي اينكه نگرانيبانكهابرطرفشودپيشنهادكرديمشركتها خودشان با بانكها وارد مذاكره شوند و سرمايهگذاري در ايران را تضمين كنند كه اين تضمين هم از جانب ايران و هم از جانب شركتهاي سرمايهگذار در ايران صورت گيرد. سيگنالهايي كه از دو يا سه شركت معتبر جهاني دريافت كردهايم نشان از اين دارد كه شركتهاي بيمهاي اين روش را پسنديدهاند.

شاهدايي با بيان اينكه ميزان سرمايهگذاري مورد نياز براي توس//عه طرحهاي پتروشيمي حدود 40 ميليارد دالر اس//ت، افزود: طرحهايي كه از خوراك گاز طبيعي اس//تفاده و زنجيره را تكميل كنند، در اولويت قرار دارند و سعي ميكنيم براي اين طرحها از صندوق توسعه ملي كمك بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.