عاقبت »چاویسم«!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تعداد افرادی كه در اعتراضات خونين و خشونتآميز سه هفته اخير در ونزوئال كشتهشدهاندبهبيشاز02 نفرافزايشيافت.ونزوئالنيمهشبجمعهگذشتهيكی از مرگبارترين شبهای خود از آغاز ناآرامیهای اخير را تجربه كرد و تعداد قربانيان اعتراضاتخشونتآميزدراينكشوربهبيشاز02 نفررسيدهاست.

11 نفر زمانی كه قصد غارت يك نانوايی را داشتند با شليك گلوله كشته شدند و شش نفر ديگر هم در آشوب و اعتراضات خشونت بار در منطقه ال واله در جنوب غرب ونزوئالزخميشدند.بسياريازمناطقپايتختونزوئالصحنهدرگيريبيننيروهاي پليس و معترضان بوده است. يكي از شهروندان ونزوئال تاكيد كرد: نيروهاي پليس با گاز اشكآور به معترضان حمله كردند و غيرنظاميان مسلح هم به سوي ساختمانها تيراندازي كردند. معترضان هم با كوكتل مولوتف به نيروهاي پليس حمله كردند.

مخالفان، دولت ونزوئال را متهم به فرس//تادن تبهكاران و اوباش براي حمله به معترضان كردهاند. معترضان در يكي از خيابانها توانستند با كوكتل مولوتف يكي از خودروهاينظاميپليسرابهآتشبكشند.44 كودكنيزازبيمارستانيدرنزديكي محلدرگيريتخليهشدند. انتخابات رياستجمهوري در فرانسه تنهاتعيينكنندهسياستيكيازمهمترين قدرتهايجهاندرپنجسالآيندهنيست. آنچه به اين انتخابات بيش از همه اهميت ميبخشد، تاثير بسيار شديد آن بر آينده اتحادي//ه اروپا و در نتيج//ه، آينده جهان است. حملهتروريستيپنجشنبهگذشته در پاريس باعث افزايش اقدامات امنيتي در فرانسهشدهاست.درروزانتخابات05 هزار مامورپليسوهزارانسربازامنيتحوزههاي رايگيري را تامين ميكنند. اين نخستين بار است كه انتخابات فرانسه در وضعيت فوقالعادهبرگزارميشود.وضعيتفوقالعاده در اين كشور بعد از حمالت تروريستي در نوامبر5102 برقرارشدوتاكنونچندباراز سوي پارلمان اين كشور تمديد شده است. 23 آوريل7102،فرانسويهابرايانتخاب رييسجمهورآيندهخودبهمراكزرايگيري ميروندواگرهيچيكاز11 نامزدانتخابات بهاكثريتمطلقآرايدستنيابد،هفتمماه مي در دور دوم به يكي از دو نامزد برخوردار از بيشترين آراي دور نخست، راي خواهند داد. م//رد يا زن پيروز در اين انتخابات، به عنوان هشتمين رييسجمهوري در تاريخ جمهوري پنجم فرانس//ه، براي مدت پنج سال مهمان كاخ اليزه خواهد بود. در تاريخ جمهوريپنجمفرانسه،كه85 سالپيش ب//ه ابتكار ژنرال ش//ارل دوگل پايهگذاري شد، انتخابات امسال را به داليلي ميتوان اس//تثنايي توصيف ك//رد و در اين دوره براي نخستين بار يك رييسجمهوري در پايان دور اول زمامدارياش به ابتكار خود از انتخاب دوب//اره صرفنظر كرده و جاي او در جم//ع 11 نامزد رياس//تجمهوري خالياست. جمهوريپنجم در قرون معاصر هميش//ه نام فرانسه براي اين كش//ور متداول بوده است، اما بر اثر تحول در رژيم سياسي، تغييراتي در نام آن وارد شده است. به دنبال انقالب كبير فرانس//ه در ،1789لا//س رژيم سلطنتي سرنگون و رژيم جمهوري برقرار شد. اين

دولتونزوئالاعالمكردهاستكهتبهكارانمسلحكهتوسطمخالفاناجيرشدهاند، بهاينبيمارستانحملهكردند.كارلوساوكاريزشهرداراينمنطقهخواستارتحقيقات كامل و مجازات عامالن كشتار اخير شده است.

جمعهگذشته،تدابيرامنيتيشديديدرپايتختونزوئالبرقرارشدهاست.رهبران مخالف ونزوئال خواستار ادامه اعتراضات در روزهاي شنبه و دوشنبه شدهاند. قرار بود ديروز شنبه تظاهرات سكوت به سوي كليساهاي كاتوليك در سراسر ونزوئال برگزار شود. مخالفان، مادورو را ديكتاتوري ميدانند كه دولتش با استفاده از غيرنظاميان مسلح سعي در گسترش خشونت و ترس در بين مردم دارد. در اعتراضات چهارشنبه گذشته هم بيش از 400 نفر نيز بازداشت شدند. بسياري از معترضان با در دست داشتن پارچه نوشتههايي خواستار بركناري مادورو از قدرت شدهاند.

وزارتخارجهآمريكانيزنسبتبهتحوالتاخيرونزوئالابرازنگرانيكردهوخواستار شنيده شدن صداهاي مخالف در اين كشور شده است. مادورو دولت آمريكا را عامل اصلي هرج و مرج و ناآراميهاي اخير اين كشور ميداند.

از طرفي رييس كنگره ونزوئال در پيامي به سرمايهداران جهان تاكيد كرد: پيش از آنكه چك ديگري را براي دولت سوسياليست ونزوئال امضا كنيد، خوب بينديشيد. در بحبوحه اعتراضات ضددولتي در ونزوئال، اپوزيسيون در تالش است تا افكار بينالمللي را عليه نيكوالس مادورو همراه كند.

رييس مجمع ملي ونزوئال در نامهاي به چندين بانك پيشرو جهان، به آنها هشدار داد كه اگر راه نجاتي براي مادورو جهت تقويت وضعيت اقتصادي، باز كنند، شهرت خود را به خطر خواهند انداخت. مادورو به دنبال ركود اقتصادي شديد كه منجر به كمبود غذا و ديگر كاالهاي اساس//ي مردم شده، قصد دارد وضعيت اقتصادي را با كمكهايخارجيبهبودبخشد.

در يكي از اين نامهها كه پنجشنبه گذشته براي مديرعامل بانك هلند ارسال ش//ده آمده است: دولت ملي ونزوئال از طريق بانك مركزي در تالش است طال را ب//ا دالر معاوضه كند تا بتواند به صورت غيرقانوني در راس قدرت بماند. من خودم را ملزم ميدانم به شما هشدار بدهم با حمايت از مبادله طال اقدامي به نفع دولت ونزوئال انجام ميدهيم كه از س//وي جامعه بينالمللي به عنوان يك دولت ديكتاتور ش//ناخته شده اس//ت. اين نامهها قصد دارند قانوني را به وجود آورند كه اخيرا از سوي كنگره تحت كنترل اپوزيسيون به تصويب رسيده است؛ قانوني مبني بر اينكه هرگونه بدهي دولت را كه از س//وي قانونگذاران تاكيد نشده، ملغي خواهد كرد.

ونزوئال كه صاحب يكي از بزرگترين ذخاير نفتي جهان است؛ كشوري با اقتصاد معتبر و قابل اطمينان تلقي ميشد، در حالي كه اينك در خطر فروريزي قرار دارد، به عبارتي مردم اين كشور تاوان »چاويسم« را پس ميدهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.