تقويت همكاری تهران- تفليس در راستای سفر نخست وزير گرجستان به ايران؛ اتصال خلیج فارس به دریای سیاه

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسياسي- سفر وزير امور خارجه ايران به گرجستان كه در چارچوب سفر منطقهاي شامل كشورهاي تركمنس//تان و قرقيزستان نيز شد، دستاوردهاي زيادي براي توسعه همكاريهاي دوجانب//ه و منطقهاي تهران و تفليس داش//ت. ايران و گرجس//تان، ع//الوه بر ظرفيتهايي كه براي گسترش روابط اقتصادي و سياسي دارند از پشتوانهفرهنگيوسابقهاعتمادتاريخيبهيكديگر نيز برخوردار هستند. گرجستان افزون بر اهميتي كه به عنوان شريك اقتصادي و گردشگري ايران دارد، يكي از دروازههاي بالقوه به سوي اروپاست؛ يعني ميتواند به انحصار در مسير ترانزيت ايران و اروپا پايان دهد. بعد از سفر ظريف به گرجستان، براس//اس برنامه قرار ش//د ادامه مذاكرات براي توسعه همكاريها با سفر نخستوزير گرجستان به اي//ران پيگيري ش//ود. از اين س//و گئورگي كويريكا شويلي، نخستوزير گرجستان با هدف گس//ترش روابط دوجانبه، به تهران آمد و مورد اس//تقبال معاون اول رييسجمهور قرار گرفت. در ديدار نخس//توزير گرجستان و جهانگيري، طرفين بر فعال شدن روابط بانكي براي تسهيل در رواب//ط تجاري ميان دوكش//ور تاكيد كردند. از مهمتري//ن تصميمات در اين مذاكرات، ايجاد اتص//ال خليجفارس به درياي س//ياه در كريدور ش//مال- جنوب بود كه با ايجاد اين دسترس//ي خليجفارس از مسير ايران، آذربايجان، گرجستان به درياي س//ياه متصل خواهد ش//د. همچنين ايران و گرجستان به منظور تعميق و گسترش همكاريهاي دو كش//ور، پنج سند و يادداشت تفاهم همكاري و يك بيانيه مشترك امضا كردند. اسحاق جهانگيري در نشست مشترك با همتاي گرجستاني خود، سفر نخستوزير گرجستان به تهران را نقطه عطفي در توسعه روابط دو كشور خواند و گفت: ايران از نخستين كشورهايي بود كه استقالل گرجستان را به رسميت شناخت و در تمام فرازونشيبهاي سياسي از استقالل اين كش//ور حمايت كرد. معاون اول رييسجمهور يك//ي از زمينههاي اصلي همكاري ميان ايران و گرجس//تان را ترانزيت كاال دانست و از آمادگي جمه//وري اس//المي ايران براي فع//ال كردن و راهاندازي كريدور ترانزيتي خليجفارس- درياي س//ياه ميان دو كش//ور خب//ر داد. او اضافه كرد: مس//ووالن دو كش//ور تاكنون چند دور مذاكره درخصوص اين كريدور داش//تهاند كه بايد روند اينمذاكراتسرعتبيشتريپيداكند.جهانگيري همچنين با اشاره به برخي مشكالت و موانع بر سر راه فعاليت رانندگان ترانزيتي كه از مسيرهاي مختلفازايرانبهگرجستانسفرميكنند،گفت: انتظار داريم وزارت اقتصاد گرجس//تان و وزارت راهوشهرسازي ايران زمينه فعاليت براي رانندگان ترانزيتي ميان دو كشور را تسهيل كنند تا با رفع اين موانع شاهد توسعه مبادالت تجاري ميان دو كشورباشيم.اوبابياناينكهاحداثمسيرترانزيتي خليجفارس تا درياي سياه هم از نظر زمان و هم از نظر هزينه مقرون بهصرفه است، گفت: كشورهاي بزرگي مانند چين، هند و مالزي كه حجم زيادي از كاال را صادر ميكنند تمايل دارند از اين مسير جايگزين استفاده كنند. جهانگيري با تاكيد بر اينكه همكاريهاي بانكي از پيشنيازهاي اصلي همكاري در ساير بخشهاي اقتصادي است، به حضور و مذاكره مسووالن بانك مركزي كشور با مقامات گرجي اش//اره كرد و گفت: اين موضوع بايد با جديت دنبال شود و همكاريهاي بانكي سامان مناسبي يابد.

جهانگيري همچنين آمادگي سرمايهگذاري مشترك دو كشور براي توليد محصول و صادرات به بازارهاي اروپايي را يادآور شد و گفت: دو كشور از ظرفيت خوبي در حوزه كشاورزي برخوردارند و ايران ميتواند در حوزه نباتات، مبارزه با آفات، دامپزش//كي، توليد سموم شيميايي و داروهاي دامي تجربيات خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهد. معاون اول رييسجمهور گفت: گرجستان در حال نوسازي است و ايران ميتواند در تامين مصالحساختمانيوسيمانكهبسيارتوانمنداست كمك قابل توجهي براي رفع نيازها كند. او لغو رواديد ميان دو كشور را موجب افزايش گردشگري توصيفكردوباتاكيدبراينكهبايدساماندهيالزم براي برگزاري تورهاي مشترك و سفر گردشگران دو كشور انجام شود، گفت: انتظار داريم گرجستان با توجه به حضور قابل توجه گردشگران ايران امور مربوط به آنان را تسهيل كند.

جهانگي//ري تاكيد كرد: نق//ش اصلي همه مناس//بات برعهده بخشخصوصي دو كش//ور است و دو دولت بايد بسترساز توسعه همكاري بخشخصوصي باشند. در اين زمينه الزم است ارتباط بين اتاقهاي بازرگاني بيش//تر ش//ود تا بخشخصوصي دو كش//ور بتوانن//د به يكديگر متصلشوند.

وعدههاي نخس/توزير گرجستان در مذاكرات

گئورگيكويريكاشويليباتاكيدبراينكهتوسعه همكاري با كشور بزرگي مانند ايران از مهمترين اولويتهاي دولت گرجستان است، عالقهمندي خ//ود براي توس//عه روابط در هم//ه موضوعات مطرح شده در اين نشست را اعالم كرد و گفت: اجرايي ش//دن اين توافقه//ا ميتواند منافع دو كشور را تامين كند. او با آمادگي كشورش براي امضاي توافقنامه تجارت آزاد با ايران گفت: اين موضوع باعث توس//عه همكاريهاي اقتصادي و تجاري خواهد ش//د. نخستوزير گرجستان نيز همكاريهاي چهار كش//ور روسيه، گرجستان، ارمنس//تان و آذربايجان در زمينه برق را بسيار مهم خواند و گفت: كش//ورش در صورت اجراي طرحهاي جديد در حوزه برق خريد توربينهاي س//اخت ايران را در دستور كار قرار خواهد داد. گئورگي كويريكاشويلي با اشاره به موضوع انتقال گاز و كاال از طريق آذربايجان يا ارمنستان و حضور سرمايهگذاران ايراني در حوزه كشاورزي گفت: همه اين طرحها در حال اجراس//ت و بايد براي تسريع در اين بخشها بيش از پيش تالش كرد. او حضور گردشگران ايراني در گرجستان را بسيار مهم خواند و گفت: آمادگي داريم زمينه اتصال شركتهاي ايراني و شركتهاي گرجي در حوزه گردشگريرافراهمكنيم.ويسپسازتالشخود براي تسهيل در حكم و استرداد زندانيان ايراني در گرجستان خبر داد و گفت: موضوع معاضدت قضايي در دستور كار اين سفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.