چرا حضور زنان توسط ستاد انتخابات برجسته نمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

دكتر پوراندخت نيرومند* - با وجود رويكرد مقام معظم رهبری در خصوص زنان، نگاهی به عملكرد اطالعرسانی ستاد انتخابات 1396 نش//انی میدهد س//تاد عالقهای به نشان دادن حضور زنان در انتخابات رياست جمهوری ندارد و با وجود ثبتنام زنانی با تحصيالت عالی و س//وابق مديريتی، گزارش//ی در اين خصوص ارائه نمیشود در حالی كه به محض ثبتنام مردانی در سمتهای استادی و مشاوره تا دبيركلی احزاب غيرمعروف و حتی مدعيان وحی ...و به سرعت اطالعرسانیها انجام میشود و با وجود ممنوع بودن تبليغات زودهنگام تريبون ستاد در اختيار آنها قرار میگيرد و با مورد س//وال قرار دادن قانون اساسی و فضاسازی و حاكم كردن حاشيهها بر اصل حضور، عدهای میخواهند از حضور مردان و زنان شايسته و تالشگر به عنوان يك اصل جلوگيری كنند ولی پيشبينی میشود ديدگاههای بیطرف شورای نگهبان در حاكميت قانون اجازه ندهد اين فرصت ميمون به سخره كشيده شود. تاييد صالحيت زنان و مردان واجد صالحيت و اجازه دادن به خرد جمعی جامعه برای انتخاب شايستهترين گزينه، آغازی است برای حركت در مسير توسعه. در اين ميان سواالتی درباره امكان حضور زنان، مفهوم رجال سياس//ی و مدير و مدبر بودن نمايانمیشود.لكنتحليلقانوناساسیوديدگاههایمقاممعظم رهبری و شرايط ويژه كشور و مقارن شدن شروع انتخابات با ميالد پيشكسوتشايستهساالریدينینويدبخشتحققمديريتپايدار و اقتصاد تابآور است.

تاكيد سه ماده قانون اساسی به ويژه اصل بيستم كه بر تساوی حقوق سياسی، اجتماعی، فردی و فرهنگی تاكيد كرده و آوردن پنج بار واژه »زن« دراصول »سه، بيست و بيست و يك« در مقابل دو بار واژه »مرد« در اصول سوم و بيست و يكم قانون اساسی و خودداری از آوردن واژه مرد در اصل ،115 نشان میدهد منظور تدوينكنندگان قانون اساس//ی از واژه رجل دراصل 511معنای لغوی آن نيس//ت بلكه معنای عرفی آن يعنی ش//خصيت است نهجنسيت.

منظور از ش//خصيت، آگاهی از فضای سياس//ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، آموزش//ی، علمی و فناوری داخل و خارج كش//ور، توانايی هماهنگی، انسجام و پيشرفت امورفوق و درك معنای واقعی رش//د و توس//عه اقتصادی، تورم، فالكت، تابآوری، رقابتپذيری، فضای كسب وكار، سالمت اداری، توليد و اشتغال، بهرهبرداری از ظرفيت تمام انواع ديپلماسی، درك اقتصاد مقاومتی )تابآور( و زيرساختهای تحقق آن، درك ابعاد امنيت اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، سياسی و محيطزيست برای پيشرفت كشور است

تاكيداصل02 بر حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به طور مساوی، و اولويت دادن ترتيب آوردن واژه زن بر مرد، دليل محكم ديگری است براعتقاد اعضای موسسان برحضور مساوی زنان و مردان در انتخابات و واليت انتخابی. با وجود اين ماده روشن، به دليل عدم حضور زنان در راس سه قوه در طی اين چهار دهه، شاهد حضور يك زن در پست وزارت، حدود 20 زن درسطح معاون وزير و معاونان سازمانها و استانداران )كمتر از يك ده هزارم درصد( به عنوان سطوح ارشد سياسی قوا بودهايم و اين نش//اندهنده فضا و فرهنگ اداری ايران )مريت تروريسم( برای رس//يدن زنان به اين جايگاههاست و اين همان موضوعی است كه وارثان اين پستها را نگران میكند؛ اينكه اگر زنان در پستهای باالتر نيز حضور پيدا كنند میتوانند به بهترين وجه ايفای نقش كنند.

ديدگاههایرهبرینظام:رهبربهعنوانعالیترينمقامسياسی كشور كه كالمشان فصلالخطاب است در سخنرانی 29 اسفند 1395 درخصوصحضورزنانبياناتیبهاينشرحفرمودند:»خدای متعال مرد و زن را از جهاتی مثل هم قرار داده اس//ت؛ از لحاظ ع//روج به مقامات معنوی با هم تفاوتی ندارند، نمونهاش فاطمه زهرا )سالماهللعليها(؛ از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارند، نمونهاش فاطمه زهرا )سالماهللعليها(؛ از لحاظ توانايی هدايت بشر تفاوتیندارند،نمونهاشفاطمهزهرا)سالماهللعليها(.رهبرمعظمله، زنان را در قدرت رهبری و توانايی هدايت بشر)مديريت( مساوی مردان دانستهاند.

ديدگاه آيتاهلل مكارم شيرازی )بيانيه 24 فروردين :(1396 هنگامی كه گفته میشود از »رجال سياسی باشد«، حداقل بايد سن و سالی داشته باشد و پايه تحصيلی معتبر.

ديدگاه سخنگوی شورای نگهبان)42 فروردين( :1396 بر هر صاحب عقلی روشن است وقتی از رجل سياسی مذهبی سخن گفته میشود، قطعا حداقلی از سن يا معلومات)تحصيالت( الزم اس//ت يا وقتی س//ن خريد خودرو 18 سال است يا حداقل سن رایدهندگان 18 س//ال، بديهی است كه سن انتخابشوندگان كمتر از 18 سال نيست.

معيارها و ش//رايط الزم برای تش//خيص مدير و مدبر بودن نامزدهای رياس//تجمهوری: مدير و مدبر از دريچه نظريههای مديريتی و مديريت اسالمی، فردی است كه واجد صالحيتهای حرفهای نقش//ی باشد كه به او تفويض ش//ده، موضوعی كه در گفتمان علمی و اجرايی مديريت، »شايستهساالری« نام گرفته است.باتوجهبهجايگاهرييسجمهوركهپسازرهبری،عالیترين مقامكشوراست،احرازشايستگیهایرييسجمهورجهتتحقق رس//التهای ملی و به ويژه منافع ملی اهميت ويژهای میيابد. باتوجه به اهميت موضوع در سياستهای نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، اگر عالیترين مقام اداری )رييسجمهور( حاصل فرآيند شايستهس//االرانه انتخابی باشد میتواند تاثيری بسزا در تحقق شايستهساالری و كرامت انسانی داشته باشد. داشتن تحصيالت عالی و به ويژه تحصيالت مديريتی، سابقه مديريت )البته با لحاظ محدوديتهای نانوشته نظام اداری برای مديريت زنان( ازجمله شاخصهايی است كه میتواند در احراز مدير و مدبر بودن درنظر گرفته شود.

ضرورت بررسی عملكرد گذشته در تاييد صالحيت نامزدهای انتخاب//ات: وج//ود معضالت اقتص//ادی، اجتماع//ی، فرهنگی، محيطزيس//تی، اداری نشانه اين است رويكرد تعيين صالحيت بايد تغيير يابد. انتخاب رييسجمهوری كه ضمن آگاهی از ريشه مشكالت، از صالحيت الزم برای اجرای طرحها و برنامههای كالن فائق آمدن بر مشكالت برخوردار باشد. عدم توجه به شاخصهای صالحيت حرفهای رييس جمهور در انتخابات رياستجمهوری، مجلسشورایاسالمیوشوراهاباعثمیشودشاخصهایكيفيت زندگی، فضای كسب و كار، نوآوری، توانمندیهای فناورانه، تاب آوری، سالمت اداری، ش//اخصهای پايداری فرهنگی، سرمايه فرهنگی، س//رمايه اجتماعی وضعيت نامطلوبتری پيدا كرده و ضمن تداوم نتايج سوء غيرقابل جبران مادی و معنوی، نارضايتی ش//هروندان را به دنبال داشته باشد. شرايط امروز كشور ايجاب میكند كه تالش و عملكرد گذشته افراد معيار عملكرد باشد. بر زنان و مردان شايسته واجب است فازغ از فضای پيچيده حاكم بر انتخابات و با تكيه بر ايمان و تالش خود در اين عرضه سياسی حضوریجدیيابندوسخرهنكوهشكنندگانرابهدرگاهاولوهيت واگذار كنند. قرآن كريم در آيههای 79 و 80 سوره توبه، در مقام ستايشازكاروتالشچنينمیفرمايد:كسانیكهمردممومنراكه در بذل صدقات گشاده دست هستند، نكوهش میكنند و كسانی كه اشخاصی را كه جز بازوانشان، يعنی جز كوشش و كارشان مالك نيستند، مسخره میكنند، خداوند آنها را مسخره میكند و به آنها عذاب دردناك خواهد چشاند و تو )ای پيامبر( چه برای آنها طلب مغفرت كنی و چه نكنی و اگر 70 بار هم برای آنان طلب آمرزش كنی، من آنها را نخواهم بخشيد زيرا آنها به خدا و رسولش كفر ورزيدند و خداوند فاسقان را هدايت نمیكند.

قرآن كريم در آيه 58 سوره نساء تاكيد میكند: امانتها را به اهلش بسپاريد، همچنين در آيه 105 كه خداوند در سوره انبياء »حكومت و س//روری بر زمين را برای بندگان صالح و شايسته میداند«. اينها حاكی از ضرورت رعايت اهليت )شايستگی( در انتخ//اب افراد و واگ//ذاری كارها به عنوان مهمترين ركن منافع ملی است.

شايستهساالریبسترسازسامانيافتناموراقتصادی،اجتماعی وفرهنگیمردمتابآوروعدالتپايداراستتوجهبهشايستگیهای حرفهای شغل، نشانه عدل است. چه زيباست فرمايشات موالی متقيان در خصوص شايستهساالری. حضرت علی)ع( در خطبه 216 نهجالبالغهمیفرمايند:»كارمردمجزبهشايستگیزمامداران سامان نمیيابد.« و چه زيباست اين شعر موالنا در خصوص عدل و ظلم: »عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش؛ ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. حضرت در ادامه به مالك اشتر میفرمايند: »پس در كار عامالن خود بينديش و پس از آزمودن، به كارشان بگمار و عامالنی را جستوجو كن كه دلبستگی بيشتر اخالق آنان گراميتر است و آبرويشانمحفوظتروطمعشانكمتروعاقبتنگریآنهافزونتر. پس درباره كاتبان خود بنگر و بهترينشان را بر سركار بياور و افرادی را برگزين كه كارها بر او دشوار نباشد، در خطا پايدار نباشد. آنكس كه ستايش فراوان وی را به خودبينی نكشاند و خوش آمدگويی او را برنيانگيزاند و اينان اندكاند«. مطالعه آيات قران كريم و فرمايشات گهربار موالی متقيان، عملكرد مديران زن و مرد و عدم وجود زنان در باندهای اختالس و فساد اداری ،ضرورت حضور زنان شايسته در عالیترين جايگاه اداری كشور را ضروری میكند.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی بايد در قوانين تغييرات مورد نياز ايجاد شود. برای نمونه، شايستگیهای حرفهای روسای سه قوه، وزيران و معاونان آنان، روسای سازمانها و شركتها، استانداران و ش//هرداران، نمايندگان مجلسهای ش//ورای اسالمی، اعضای شوراهایاسالمیوانقالبفرهنگیو...تعيينشودوباشاخصهای اقتصاد تاب آور تطبيق يابد. مهمترين گامی كه بايد در سطح سه قوا برداشته شود، بهرهبرداری از مديران تاب آور و مسلط به مبانی اقتصاد مديريت، سياس//ت، فناوری و توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سياسیوسازمانی)وبهويژهنظاماداری(است. قانونی جهت تبيين مسووليتهای جزايی؛ اداری و مدنی مديران تصويب شودتا با جلوگيری از هجمه انتصابات سيلقهای- رفاقتیخويشاوندی غيرحرفهای كه منجر به بیانگيزگی خبرگان شده و نظام اداری را به جای تسهيلكنندگی و شتابدهندگی به مانع اصلی توسعه تبديل كرده، راهگشا خواهد بود. در شرايطی كه به داليل حاكم شدن فضای اقتصاد سياسی و توسعه فناوریهای بهرهبرداری از نفت، بده//ی 700 هزار ميلياردی داخلی دولت، تامين بودجه عمومی كشور به يك بحران تبديل شده و فضای ويژه منطقه و ظهور گروههای تروريستی خطری بالقوه برای كشور هستند، فراهم كردن زمينه حضور مديران تابآور با تدبير فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان اولين و مهمترين گام درتحقق اقتصاد تابآور و نشاط اجتماعی است.

*تحليلگرمسايلسياسیواقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.