در پي تنش با آمريكا نيستيم

اظهارات شمخاني درباره برنامه ترامپ براي برجام؛

Jahan e-Sanat - - News -

دبير شوراي عالي امنيت ملي در گفتوگو با روزنامه لوموند به بررسي مسايل منطقه و بينالملل پرداخت. تشريح سياستهاي منطقهاي ايران، حمله نظامي آمريكا به سوريه و تاثير آن در تحوالت منطقه، واكنشهاي ايران به بدعهدي آمريكا و كارشكني در اجراي برجام، وضعيت روابط سياسي ايران با همسايگان، موضع ايران در قبال استفاده تروريستها از سالحهاي ممنوعه، تاثير روابط آمريكا و روسيه بر مناسبات ايران با مسكو و مذاكرات آستانه و تاثير آن بر تحوالت سوريه از محورهاي گفتوگوي علي شمخاني با اين نشريه فرانسوي است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي طي گفتوگويي با اين روزنامه با بيان اينكه ما در پي تنش در منطقه نيستيم و آن را به زيان منطقه ميدانيم، گفت: در زمينه مسايل خاورميانه نه قصدي براي مذاكره با آمريكا داريم نه تمايل و ضرورتي ميبينيم. علي شمخاني در پاسخ به اين سوال كه پس از حمله آمريكا به سوريه در روز هفتم آوريل، آيا ايران هراسي ندارد كه ارتش آمريكا در منطقه خاورميانه فعالتر از قبل شود، اظهار كرد: از جمله داليل پيروزي دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا در انتخابات اين كشور، انتقاد او از جنگهايي بود كه اياالت متحده در گذش//ته در افغانس//تان و عراق به راه انداخت؛ جنگهايي كه هزينه زيادي بر دوش اين كشور گذاشت. وي ادامه داد: امروز متحدان منطقهاي آمريكا بدشان نميآيد اگر اين كشور همچنان در باتالق فرو رود. حال بايد ديد كه آيا آنها خطاهاي گذشته خود را تكرار ميكنند يا خير. عالوه براين آمريكا و متحدانشان شش سال است در سوريه فعال هستند. دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: اين حركتها هيچ نكته تازهاي ندارد، چنين حمالتي و بهطور كلي درگيري مستقيم واشنگتن، شرايط را تغيير نخواهند داد.

ش//مخاني در پاسخ به اين سوال كه به نظر ميرسد روسيه برخالف ايران، چندان دلبستگي به حفظ بشار اسد در قدرت ندارد، آيا اين كشور را متحدي معتمد در درازمدت ميدانيد؟ نگران نيستيد كه مسكو راهحلي سياسي را بر سوريه تحميل كند كه خوشايند ايران نباشد، خاطرنشان كرد: مداخالت خارجي تاثيري بر قدرت بشار اسد در سوريه ندارد. وي افزود: اكثريت مردم سوريه از او حمايت ميكنند و سرنوشت مردم اين كشور در دست خود آنان است. چنين شايعاتي را كه شما از آن ياد كرديد غربيها به راه انداختند. ما نگراني نداريم، خود بشار اسد هم نگراني ندارد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه ايران همراه با روسيه و تركيه پايهگذار مذاكرات آستانه در قزاقستان بود. اما به نظر ميرسد كه بيشتر دغدغهاش حضور نظامي بر روي زمين باشد تا ديپلماسي، علت چيست؟ اظهار كرد: ما در ژنو نيز دولت س//وريه و مخالفان را تشويق به مذاكره تحت نظارت سازمان ملل ميكنيم. به اعتقاد ما، مرحلهاي مهم در حال انجام است تا آتشبسي محكم و پايدار را تضمين كند كه نخستين گام در جهت انجام راهحلي سياسي است. ما راهحل سوريه را نه نظامي كه سياسي ميدانيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: درباره اياالت متحده و كشورهاي غربي نيز موضوع به همين ترتيب است: حدود دو سال پيش، نخستين شرط آنان در مذاكرات اين بود كه بشار اسد بايد از قدرت كنار بكشد. اين اشتباهي راهبردي بود و آنان نيز اين شرط را كنار گذاشتند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه بخشهايي از دولت ايران از انتخاب آقاي ترامپ به رياستجمهوري استقبال كردند، آنها بر اين باور بودند كه با شخصي كه بازرگان و اهل بدهبستان است ميتوان كار كرد، هنوز همچنين صداهايي در ايران وجود دارد، پاسخ داد: رييسجمهور كنوني آمريكا همه امور را با منطق اقتصادي ميفهمد و درك صحيحي از روابط بينالملل ندارد. وي ادامه داد: طي اين مدت، كارهاي او و حرفهايش نيز مدام متناقض بوده است. در زمينه مسايل خاورميانه نه ما قصدي براي مذاكره با آمريكا داريم نه تمايل و ضرورتي ميبينيم. اما در پي تنش نيز نيستيم چون آن را به زيان ثبات در منطقه ميدانيم.

شمخاني در پاسخ به اين سوال كه دولت ترامپ اعالم كرده به موضوع توافق هستهاي ايران باز نخواهد گشت، آيا نگران نيستيد كه او با وضع تحريمهاي تازه و مأيوس كردن سرمايهگذاران خارجي از تاثيرات اين توافق بكاهد، گفت: ايران با پيگيري دستور حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب، نوعي »اقتصاد مقاومتي« را طراحي كرده است كه مبتني بر داشتههاي داخلي است. وي اضافه كرد: ما آگاهيم كه اياالت متحده در حال پيش بردن جنگي اقتصادي عليه ايران است. اما امروز آنها در مقابل شرايط تازهاي قرار گرفتهاند؛ اروپاييها ديگر عالقهاي به همراهي با آمريكاييها ندارند. دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: ما آنها را تشويق ميكنيم تا از شركتهاي خودشان براي سرمايهگذاري در ايران حمايت كنند. به عنوان مثال منابع طبيعي و گازي ايران فرصتي براي همكاري با اروپاست تا به عرصههاي ]محدود[ تامين انرژي خويش تنوع بخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.