بازبيني توافق هستهاي طي 90 روز انجام ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سخنگويكاخسفيدگفت:بازبينيتوافقهستهايطي09 روز انجام و سپس پيشنهاداتي به رييسجمهور درباره آن ارائه خواهد شد. شان اسپايسر به سواالت درباره نامه ركس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا به رييس مجلس نمايندگان درباره برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( پاسخ داد. تيلرسون در اين نامه تاييد كرده بود كه ايران به تعهداتش در برجام پايبند است اما ترامپ قصد دارد تحت رهبري شوراي امنيت ملي آمريكا اين توافق را بررسي كند تا ببيند آيا ادامه تعليق تحريمهاي ايران به نفع امنيتآمريكاستيانه.سخنگويكاخسفيددراينبارهگفت:نامهتيلرسون به معني اين است كه ترامپ ميخواهد چندين سازمان توافق هستهاي را مورد بررسي قرار دهند. ما 900 روز براي اقدام بعدي فرصت داريم. اكنون اين بررسي بين سازماني طي 900 روز انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.