كور خواندهايد، نميتوانيد من را سوژه عمليات رواني كنيد تا از جرياني حمايت كنم

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- سيداحمد علمالهدي با تاكيد بر اينكه از روزي كه امام جمعه و س//پس نماينده ولي فقيه ش//دم جريان خاصي را به شخصه حمايت نكردم، گفت: در برخي از انتخابات در نمازجمعه گفتم نه كانديدا دارم، نه شخصي كانديداي من است و نه ليستي به من تعلق دارد. در انتخابات آتي هم مبنايم با گذشته فرق نكرده است، خيليها ممكن است كانديدا شوند و بينش سياسي آنها و نوع گرايش انقالبي آنها با بنده تطبيق كند و از ظرفيت بنده بهرهبرداري كنند و نميتوانم به آنها بگويم از ظرفيت من استفاده نكنيد. علمالهدي افزود: اين آقايان هم اگر از االن ميخواهند بنده را سوژه عمليات رواني كنند تا از جرياني حمايت كنم يا خير كور خواندهاند، اصال قصه اينگونه نيس//ت، بنده انديشه سياسي جز انديشه سياسي رهبري ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.