جبهه مردمی از رييسی حمايت می كند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نايب رييس شوراي مركزي حزب موتلفه گفت: اين احتمال وجود دارد كه رييس//ي به نفع ميرس//ليم كنارهگيري كند. اس//داهلل بادامچيان در پاسخ به اينكه با توجه به رد صالحيت گزينههاي جمنا و باقي ماندن قاليباف، آيا ساير اصولگرايان از قاليباف حمايت ميكنند، گفت: رييس//ي هم از جمله گزينههاي مورد حمايت جمناست. او در پاسخ به اين سوال كه رييسي اعالم كرده مستقل آمده و جزو جمنا نيست، افزود: جبهه مردمي از رييسي حمايت ميكند و وضعيت جمنا مش//خص اس//ت. در حال حاضر با توجه به حضور قاليباف و رييسي در عرص//ه انتخابات از اين دو كاندي//دا حمايت خواهد كرد و موتلفه هم از ميرس//ليم حمايت ميكند. عضو شوراي مركزي موتلفه گفت: همينطور پيش ميرويم تا در مناظرات نظر عمومي مردم مشخص شود و براساس بررسيها به نتيجه نهايي برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.