نتانياهو: توافق هستهاي را لغو كنيد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- بنيامي//ن نتانياه//و، نخس//توزير رژيم صهيونيس//تي از جمهوريخواهان كنگره خواست توافق هستهاي را لغو كرده يا آن را با يك توافق ديگر جايگزين كنند. نخستوزير رژيم صهيونيستي گفته كه موضع من در قبال توافق هس//تهاي است. اگر بخواهم موضعم را در اين خصوص در دو كلمه خالصه كنم ميگويم »لغوش كنيد يا با يك توافق ديگر جايگزين كنيد«. نتانياهو مدعي ش//د: »فكر ميكنم واشنگتن بايد در مورد موضع ما در قبال توافق هستهاي تصميمگيري كند. روشن است چيزهايي بايد تغيير كند و آن اينكه نبايد به ايران اج//ازه داد همه خوبيهاي جه//ان را از آن خود كند و همه خوبيها براي ايران به معناي بدترينها براي اسراييل و كشورهاي عربي منطقه و آمريكا و جهان است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.