تحويل انبوه موشك جديد كروز ضدكشتي نصير به نيروي دريايي سپاه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- انبوه موشك جديد كروز ضدكشتي نصير به نيروي دريايي سپاه تحويل داده شد. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم تحويل اين موش//ك به نيروي دريايي سپاه با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تقويت روزافزون توان موشكي نيروهاي مسلح گفت: موشك كروز سطح به سطح نصير با قابليت شليك از ساحل و دريا عليه اهداف دريايي از جمله كش//تيهاي جنگي و اسكلهها بهكار گرفته ميشود. سردار دهقان آمادهسازي و واكنشسريع، ارتفاع پروازي پايين، دقت باالي ناوبري و اصابت به هدف، قدرت تخريب زياد، قابليت ضدجمينگ باال به واس//طه رادار پيشرفته و شليك از روي شناورهاي تندرو را از ويژگيهاي موشك جديد نصير برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.