سازوكار امنيت پايدار در منطقه بررسي شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- رييس مجلس شوراي اسالمي، ايران و پاكستان را در مبارزه با تروريسم تاثيرگذار دانست و گفت: دو كشور براي ايجاد آرامش و امنيت پايدار در منطقه تالش ميكنند. علي الريجاني پس از ديدار با سردار اياز صادق با تاكيد بر اينكه پاكستان كشوري دوست و همسايه براي ايران است، افزود: اين كشور نقش مهمي در آرامش منطقه دارد، از اين رو سفر رييس مجلس ملي پاكستان به ايران بسيار مهم است. الريجاني مذاكرات با همتاي پاكس//تاني خود را بسيار سازنده و در ابعاد گوناگون دانست و اضافه كرد: مباحث مختلفي خصوصا در زمينه افزايش روابط اقتصادي داشتيم تا سطح روابط تجاري ما به حد پنج ميليارد دالر برسد. در اين راستا الزم است سازوكارهاي الزم فعال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.