به نفع روحاني يا جهانگيري كنار نميروم

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- كانديداي اصالحطلب انتخابات رياستجمهوري گفت كه به نفعحسنروحانييااسحاقجهانگيريازانتخاباتكنارهگيرينخواهدكرد. سيدمصطفيهاشميطبا،كانديداياصالحطلبانتخاباترياستجمهوري گفت: برنامههايم را به زودي به اطالع مردم خواهم رساند و در آينده نزديك نشس//ت خبري برگزار خواهم كرد. وي در پاسخ به سوالي درباره برخي فشارها به او براي كنارهگيري به نفع حسن روحاني يا اسحاق جهانگيري گفت: كاري با كسي ندارم و به نفع آقايان روحاني و جهانگيري يا ديگر كانديداها كنار نخواهم رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.