نرخ سود تسهيالت باالست

انتقاد بخشخصوصي از شبكه بانكي؛

Jahan e-Sanat - - News -

در س//يودومين نشست مشترك ش//وراي گفتوگوي بخشخصوصي و دولت، باال بودن نرخ س//ود به عنوان مهمترين انتقاد صادركنندگان به شبكه بانكي مطرح شد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران،دراينجلسههمچنيندرخصوصتنظيمبازارعيدامسالنقدهاييازسوي رييس اتاق اصناف كشور و رييس سازمان جهادكشاورزي استان تهران صورت گرفت. در ابتداي اين نشست، استاندار تهران به عنوان رييس شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران طي سخناني به سنگينتر شدن مسووليت و وظايف اين شورا در سالي كه از سوي رهبر انقالب به عنوان توليد و اشتغال نامگذاري شده است، اشاره كرد و گفت: نمايندگان دولت و بخشخصوصي در اين شورا بايد از اين فرصت استفاده و طي همفكري و مشاركت با يكديگر، براي تحقق اين شعار تالش كنند.

سيدحسين هاشمي افزود: از دل جلسات شوراي گفتوگوي استان تهران بايد راهكارهاي عملياتي و اجرايي در مسير ارتقاي توليد و بهبود وضعيت اشتغال در استان به دست آمده و روي ميز دولت قرار گيرد.

مس//عود خوانس//اري، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران نيز طي سخناني با اشاره به مانيفست اتاق تهران كه در نشست اخير هيات نمايندگان اين اتاق اعالم شد، گفت: دوره سياستهاي پوپوليستي در ايران به سر آمده و نبايد اجازه داد تجارب گذشته بار ديگر تكرار ش//ود، از اينرو اتاق بازرگاني تهران با آگاهي از كاستيهاي موجود در اقتصاد كش//ور، اقدام به صدور مانيفست بخشخصوصي در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري كرد تا انتظارات صاحبان اصلي كسب و كار در كشور از دولت آينده مشخص شود. راهكارهاي شوراي عالي صادرات براي سال 96 در ادامه مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت ايران به جلسهاي اشاره كرد كه روز سهشنبه 29 فروردينماه جاري از سوي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كش//ور برگزار ش//ده و طي آن راهكارهايي براي حل برخي مشكالت بخش صادرات از سوي سازمان توسعه تجارت پيشنهاد شده است.

به گفته وي، بررس//ي موانعي چون صدور ضمانتنامههاي بانكي مورد نياز صادرات خدمات فني و مهندس//ي، عدم تخصيص اعتبارات بس//ته حمايت از توس//عه صادرات غيرنفتي، غيررقابتي ش//دن محصوالت توليدي و صادراتي، عدم برقراري روابط بانكي با كشورهاي هدف به ويژه كشورهاي همسايه و قادر نبودن صادركنندگان به دريافت گشايشهاي اعتباري و تسهيل در ورود موقت مواد و كاالهاي مورد نياز در توسعه صادرات از جمله موارد دستور جلسه اين نشست بود.

خسروتاج اختصاص مبلغ 400 ميليارد ريال اعتبار بهطور ساالنه در قالب بودجههاي سنواتي براي جبران خسارت احتمالي بانكهاي عامل كه از واخواست شدن ضمانتنامههاي مورد نياز صادرات خدمات فني و مهندسي نگراني دارند را يكي از راهكارهاي پيشنهادي مطرحشده در اين جلسه عنوان كرد. تسهيلصدورضمانتنامه رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به عدم امكان صدور ضمانتنامه در خارج از كشور توسط شبكه بانكي، از پيشنهاد اختصاص مبلغ 150 ميليون يورو به بانكهاي عامل منتخب براي سپردهگذاري در بانكهاي خارجي با هدف تسهيل صدور ضمانتنامه خبر داد.

باال بودن نرخ سود تسهيالت بانكي بخش صادرات غيرنفتي، از ديگر انتقادهاي جدي صادركنندگان است كه به گفته خسرو تاج در جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي پس از بحث پيرامون اين موضوع پيشنهاد شد براي حل اين مشكل، مبلغ 20 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد تامين شود. وي همچنين تصريح كرد كه اختصاص حداقل هشت درصد تسهيالت بانكي به بخش صادرات غيرنفتي نيز از ديگر راهكارهاي پيشنهادي در اين نشست بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.