بانك پاسارگاد نشان عالي لياقت گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانكپاس//ارگاد از س//وي س//ازمان جهاني مديريت اينوا موفق به دريافت نش//ان عالي لياقت و مديريت نوآورانه ش//د. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك پاسارگاد، مجيد قاسمي، مديرعامل بانكپاسارگاد، موفق به دريافت نشان عالي لياقت و مديريت نوآورانه ‪Grand Officer‬ اتحاديه اروپا، از سوي سازمان جهاني مديريت اينوا ،(INNOVA) بهدليل پيادهسازي الگوهاي كالن مديريت نوآورانه شد. اين نشان به دليل فعاليتهاي نوآورانه و تحسينبرانگيز بانكپاسارگاد در حوزههاي مختلف، به مديرعامل بانكپاسارگاد اعطا شد. براساس اعالم اين سازمان، فعاليتهاي نوآورانه بانكپاسارگاد، يكي از نقاط تمايز اين بانك با ساير بانكهاي داخلي و حتي در خاورميانه است. پيشتازي بانكپاسارگاد در حوزه تكريم مشتري، يكي از نقاط قوت اين بانك است بهطوري كه ميتوان گفت بانكپاسارگاد از اولين بانكهايي بودهاست كه رفتار محترمانه و تكريم مشتري را در سيستم بانكي كشور عرضه كرده است و پس از آن شاهد بوديم كه ساير بانكها نيز از آن الگوبرداري كردند. در حقيقت اين بانك به نوعي فرهنگ بانكداري را در كشور تغيير داد. ارائه خدمات و محصوالتي مانند سيستم نوبتدهي هوشمند از طريق پيامك، خدمات بانكداري مجازي، امكان ورود به موبايلبانك با اثر انگشت، نرمافزار بانكداري همراه، نسخه ساعتهاي هوشمند ...و از ديگر خدمات و محصوالت نوآورانه بانك پاس//ارگاد است. مجموعه اين خدمات سبب شده است طبق آمار بانك مركزي، بيش از 69درصد از تراكنشهاي بانك پاسارگاد به صورت مجازي و از طريق بانكداري الكترونيك انجام شود كه ركوردي در بين بانكها محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.