مذاكره بانك صنعت و معدن با 3 بانك خارجي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك صنعت و معدن از مذاكره با بانكهاي چيني، اروپايي و روسي جهت اخذ خطوط اعتباري بلندمدت براي تامين مالي پروژههاي ملي و زيربنايي در حال انجام خبر داد. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه اطالعرساني بانك صنعت و معدن، علي اشرف افخمي در ديدار با مائوراب كومار سفير هند در كشورمان اظهار كرد: اين بانك در زمينه تامين مالي پروژههاي زيربنايي، بهويژه بخشهاي نيروگاهي، خطوط ريلي و صنايع هوايي از پتانس//يل بااليي برخوردار است. وي اظهار داشت:در چهار سال گذش//ته هفت طرح نيروگاهي با استفاده از يكهزار و 215 ميليون دالر تسهيالت بانك صنعت و معدن به برداري رسيده است. مديرعاملبانكصنعتومعدندرادامهتصريحكرد:تامينمالي05 درصد از ظرفيت توليد فوالد كشور توسط بانك صنعت و معدن صورت گرفته و در حال حاضر 11 طرح فوالدي با تسهيالت بانك صنعت و معدن در كشور در حال اجراست.در ادامه اين ديدار سفير كشور هند پروژه چابهار كه تفاهمنامه آن بين صندوق توس//عه صادرات هند و س//ازمان بنادر و دريانوردي كشورمان منعقد شده و بانك صنعت و معدن به عنوان بانك عامل اين پروژهها به ارزش تقريبي 150 ميليون دالر معرفي شده است را براي كشورش حائز اهميت دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.