اجراي اقتصاد مقاومتي در بانك آينده

Jahan e-Sanat - - News -

برنامه گس//ترش اشتغال و افزايش توليد به تصويب رسيده و از ابتداي خردادماه سالجاري عملياتي خواهد شد. به گزارش »جهانصنعت« به نقل ازروابطعموميبانكآينده،محمدعليبهزادان،نايبرييسهياتمديرهبانك آيندهدربارهدستاوردهاياينبانكازبعدكميوكيفيگفت:بابرنامهريزيهاي انجامشده، مشاركت كاركنان، اعتماد مشتريان و حمايت سهامداران، سرمايه اينبانكازمبلغهشتهزارميلياردريالبه61 هزارميلياردريالرسيدهودر حالحاضرحقوقصاحبانسهامبهبيشاز12 هزارميلياردريالافزايشيافته است.ويادامهداد:همچنيندرجهتتقويتاستحكامماليبانك،اينسرمايه درششماههاولسال6931،بهبيشاز03 هزارميلياردريالخواهدرسيد. بهزادان رشد سپردهها را نشانه اعتماد باالي مشتريان به بانك آينده دانست و اظهار كرد: در سال 95 با رشد 14 درصدي در تعداد سپردهها و رشد 16 درصديتعدادسپردهگذارانمواجهبودهايمبهتعبيريديگرحدود053 هزار مشتري در سال گذشته به شمار مشتريان بانك افزوده شده است. به همين دليلسپردههايمردمي،رشد05 درصدينسبتبهسال4931 داشتهاست. بهگفتهنايبرييسهياتمديرهبانكآينده،اينبانكدرسال59 دررتبه81 فهرست001 شركتبرترايراندرسال5931 قرارگرفتهوبهعنوانشركت پيشرو،توسطسازمانمديريتصنعتيانتخابشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.