پرداخت 132500 ميليارد ريال بدهي دولت به نظام بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي دولت از پرداخت 132 هزار و 500 ميليارد ريال از بدهي دولت به نظام بانكي خبر داد. به گزارش ايبنا؛ محمدباقر نوبخت كه در بين روساي شعب بانك كشاورزي به پاس تقدير از تامين مالي و پرداخت تس//هيالت حمايتي از توليد در بخش كشاورزي در سال 1395 سخن ميگفت، اين مطلب را اعالم كرد. پيشتر روحاني گفته بود دولت يازدهم تنها دولتي است كه در حال پرداخت بدهي خود به نظام بانكي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.