منابع بلوكه شده در عمان نداريم

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي درباره تكليف پولهاي بلوكه شده ايران در عمان گفت: هيچ منابع بلوكه شده در عمان نداريم و پولهايمان در آن كشور سپرده است. ولياهلل سيف رييس كل بانك مركزي درباره ميزان پولهاي بلوكه شده ايران در عمان تاكيد كرد: به هيچوجه منابع و پول بلوكه شده در عمان نداريم. وي به مهر گفت: منابعي پيش آنها داريم كه سپردهگذاري شده و به تدريج و براساس نيازمان برداشت ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.