دور اول انتخابات فرانسه در سايه تدابير شديد امنيتي برگزار ميشود؛ مهاجرت، كارت برنده يا زهر كشنده؟

Jahan e-Sanat - - News -

جمهوريكهبعدهابهجمهورياولفرانسه معروفشد،تاسال4081 بهطولانجاميد. سپس با روي كار آمدن ناپلئون بناپارت، امپراتوري فرانسه تاسيس شد كه از سال 1804 1814ات مستقربود.ازسال5181 به خاطر بازگش//ت سلطنت به فرانسه بار ديگر اين كشور به پادشاهي فرانسه موسوم ش//د.اماباانقالبسال8481 دوبارهرژيم فرانسهتبديلبهجمهوريواينجمهوري، جمهوري دوم فرانسه ناميده شد و تا سال 1852 دوام آورد. با به قدرت رسيدن لويي ناپلئون برادرزاده ناپلئون بناپارت در فرانسه ازس//ال2581 1871ا//ت رژيمفرانس//ه امپراتوري اعالم شد كه به امپراتوري دوم فرانس//ه معروف است. چون بخش اعظم اين امپراتوري شامل مستعمرات فرانسه بود براي تشخيص فرانسه از مستعمرات آن در دوران امپرات//وري، به آن فرانس//ه مادر ‪(France métropolitaine)‬ هم ميگفتند.باسرنگونيامپراتوريفرانسهدر سال1781 بهوسيلهآلمان،بارديگررژيم فرانس//ه تبديل به جمهوري شد كه اين جمهوري تا سال 1940 و اشغال فرانسه دوام يافت و به جمهوري س//وم فرانس//ه معروف ش//د. در آغاز جنگ جهاني دوم، فرانسه مغلوب آلمان شد. در نتيجه از سال 1940 اين كشور به دو بخش تقسيم شد. قسمت شمالي را آلمانيها مستقيما اداره ميكردند كه به فرانسه اشغالي موسوم شد و بخش جنوبي را دولت فرانسوي مطيع آلمان اداره ميكرد و چون مركز آن شهر ويشي بود به فرانسه ويشي معروف شد. در اين زمان فرانسويهاي مخالف و مبارز در انگلستان،دولتيدرتبعيدرابهرهبريژنرال دوگل به وجود آوردند و كشور خود را به نام فرانسه آزاد و حكومت خويش را دولت آزاد فرانسه خواندند. تا پايان جنگ جهاني دوم، آلمانسراسرخاكفرانسهرااشغالكرد،اما پس از شكست آلمان و آزادي فرانسه نام اين كشور دوباره جمهوري فرانسه شد و از آنجاييكهازسال6491 جمهوريجديدي تاسيس شد از س//ال 1946 تا 1958 به جمهوريچهارمفرانسهوازآنسالتاكنون به جمهوري پنجم فرانسه معروف است. اعالم جمهوريهاي چهارم و پنجم فرانسه در اصل ناشي از مسايل داخلي اين كشور اس//ت. جمهوري پنجم فرانسه نام دولت كنوني فرانسه است كه از 5 اكتبر 1958 پديد آمده اين جمهوري توس//ط ش//ارل دوگلبرويرانههايجمهوريچهارمفرانسه ساخته شد. با كنار گذاشتن نظام پارلماني ناكارآمدجمهوريچهارمنوعينظامرياستي زاده ش//د كه در آن رييس كش//ور ديگر مقامي تشريفاتي نيست و رييسجمهور و نخستوزير هر دو در اداره عملي كشور نقشدارند. ازسال0791 تاكنونتغييرات اندكي به قانون اساس//ي فرانسه وارد آمده است. از شمار عزل و نصبها بسيار كاسته شدهاست.درازايزمامداريرييسجمهور وپارلمانهردوپنجسالاست.نخستوزير داراي مقداري قدرت اجرايي براي انتقال به اتحاديه اروپا است. گاهي به دليل داشتن قدرت اجرايي رييسجمهور در جمهوري پنجم اين رژيم را براي برپايي يك حكومت پادشاهينكوهشكردهاند.برخيجناحهاي چپ فرانس//ه نيز مانند فردي به نام آرنو مونتبورگسخنازويرانيجمهوريپنجم و برپايي جمهوري ششم بر زبان ميآورند ولي به هر روي نشانهاي از فروپاشي در اين رژيم ديده نميشود.

نامزده/اي مط/رح دور اول انتخابات

دور اول انتخاب//ات رياس//تجمهوري 2017 فرانسه در حالي امروز آغاز ميشود ك//ه مارين لوپن راس//ت افراطي، امانوئل ماكرون مستقل، ژان لوك مالنشون چپگرا و فرانسوا فيون محافظهكار چهار كانديداي پيشتاز براي رياستجمهوري هستند اما بعد از دور اول انتخابات شرايط چگونه رقم خواهد خورد؟ لوپن، ماكرون، مالنشون و فيون همگي داراي شانس پيروزي هستند و اختالف آراي آنها در نظرسنجيها حدود چهار درصد است.

قرار است از بين مجموع كانديداهاي رياس//تجمهوري در دور اول انتخابات فرانس//ه كه تعدادشان 11 نفر است، دو كانديدا به دور دوم بروند اما بعد از آن چه اتفاقيميافتد؟انتخاباترياستجمهوري در فرانس//ه معم//وال در دو دور برگ//زار ميش//ود و چنانچه نامزدي در دور اول بيش از 50 درصد راي بياورد ديگر نيازي ب//ه دور دوم نخواهد بود، اما اگر نامزدي نتواند در دور اول اكثريت مطلق آرا را به دست آورد دو كانديداي اول در دور دوم اينانتخاباتكهروزيكشنبه7 ميبرگزار خواهد شد، به رقابت ميپردازند. تاكنون هيچ نامزدي در تاريخ رياستجمهوري فرانسه نتوانس//ته در دور اول با اكثريت مطلق آرا پيروز ش//ود بنابراين دور دوم اينانتخاباترياستجمهوريهمتضمين شده اس//ت. اكثر تحليلگران پيشبيني ميكنن//د انتخابات رياس//تجمهوري فرانس//ه در دور دوم ب//ا حضور لوپن به همراه ماكرون يا فيون به عنوان رقيبش برگزار خواهد شد.

سيس//تم انتخاباتي فرانسه كه در دو دور برگزار ميش//ود به اين معني است كه بس//ياري از رايدهندگان در نهايت مجبورن//د بين بد و بدتر يكي را انتخاب كنند و كارشناسان معتقدند اين به ضرر لوپنتمامخواهدشد.نظرسنجيهانشان ميدهد در رقابت لوپن و ماكرون در دور دوم، ماك//رون با 65 درص//د راي پيروز ميش//ود و در رقابت لوپ//ن و فيون در دور دوم، في//ون با 57 درصد راي پيروز ميشود. شركتكنندگان در جديدترين نظرس//نجي در پاس//خ ب//ه اينكه تصور ميكنند رييسجمهور بعدي فرانسه چه كس//ي خواهد بود با 48 درصد ماكرون را انتخ//اب كردن//د اما تنه//ا 26 درصد گفتند كه دوست دارند او پيروز شود. در ادامه نگاهي به كارنامه پنج نامزد مطرح رياستجمهوري فرانسه مياندازيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.