لوپن؛ خواهان اخراج مهاجران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سفير سوريه در مسكو اعالم كرد: زبان روسي به عنوان زبان دوم در تمامي مدارس اين كشور تدريس ميشود.

رياض حداد افزود: در تمام دانشگاههاي سوريه دپارتمان زبان روسي بازگشايي شده است. وي تصميم بشار اسد را در مورد انتخاب زبان روسي به عنوان زبان دوم در مدارس سوريه، يكي از نشانههاي قدرداني ملت سوريه از مردم روسيه به خاطر حمايتشان در جنگ عنوان كرد. اين مقام سوري خاطرنشان كرد: بسياري از خانوادههاي سوري نام فرزندانشان را پوتين انتخاب كردهاند و اين راز پنهاني نيست اگر بگويم فرزندان رييسجمهور سوريه در حال فراگرفتن زبان روسي هستند.

ماري//ن لوپن 48 س//اله آخرين فرزند خانواده لوپن و رهبر جبهه ملي فرانسه، ميخواهد براي نخستين بار حزب//ش را پيروز انتخابات رياستجمهوري كند. او كه پيشتر به وكالت مشغول بود در برخي محاكمهها از حقوق مهاجران دفاع ميكرد اما حاال رهبري حزب راست افراطي را در اختيار دارد و خواستار خروج آنها از فرانسه است.

مارين لوپن در سال 2011 رهبري جبهه مل//ي را از پدرش تحويل گرفت و يك س//ال بعد در انتخابات رياستجمهوري مقام سوم را به دست آورد. در ادامه اين مسير، او توانست موفقيتهاي بزرگي در انتخابات محلي براي حزبش كس//ب كند و حاال نظرس//نجيها از راهياب//ي لوپن ب//ه دور دوم انتخابات 2017 خبرميدهند.

او يك س//ال پيش از رهبري حزبش، در اظهارنظرينمازخواندنمسلمانانرادرخيابان با اشغال آلمان مقايسه كرد و مورد انتقادهاي بسياري قرار گرفت. حاال اما موضعش را ماليم كرده و ميگويد اس//الم با دموكراسي فرانسه ناسازگار نيست. او در اين سالها كوشيده است اعتماد جوامع يهودی را هم جلب كند. لوپن كه سالهاست به نژادپرستی متهم میشود و رابط//ه نزديكی با والديمير پوتي//ن دارد، از طرف روشنفكران فرانسه رهبری پوپوليست توصيفمیشود.

او موافق خروج فرانسه از اتحاديه اروپاست و میخواهد با برگزاری يك رفراندوم، با بروكسل بر سر ايجاد اتحاديه اروپای جديد مذاكره كند. اخراج اتوماتيك مهاجران غيرقانونی و كاهش مهاجرت قانونی به 10 هزار نفر در س//ال، از ديگر برنامههای اوست. لوپن همچنين گفته است در نظر دارد مساجد تندرو را تعطيل كند و شهروندان فرانسه را در اولويت دريافت مسكن عمومی قرار دهد. سن بازنشستگی مورد قبول لوپن06 سالباتضمين53 ساعتكاردرهفته است.اوكهخودرامخالفسرسختبنيادگرايی میداند، به سوءاستفاده مالی از امتيازاتی متهم است كه نمايندگی در پارلمان اروپا برای او به همراه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.