ماكرون؛ شانس اول

Jahan e-Sanat - - News -

طب//ق نظرسنجیها، امانوئل ماك//رون 39 س//اله رقي//ب سرس//خت ماري//ن لوپن در دور دوم انتخابات فرانسه خواه//د ب//ود. او اين ش//انس را دارد كه با شكست لوپن، جوانترين رييسجمهوراينكشورباشد.اوجگيریچشمگير ماكرون در حالی اتفاق افتاده اس//ت كه او هيچ پيش//ينه سياس//ی قدرتمندی ندارد؛ هيچوقت نماينده پارلمان نبوده و برای اولين بار وارد كارزار انتخابات رياستجمهوری شده است.

او يكسال پيش از كانديداتوری، در ژانويه 2016 جنبشی موسوم به »به پيش« را با شعار »نه راست، نه چپ« پايهگذاری كرد كه باعث تضعيف موقعيتش ميان سوسياليستها شد. او البته از س//ال 2014 به عنوان وزير اقتصاد فرانسوا اوالند در كابينه دولت حضور داشت و پيش از آن هم مشاور اقتصادی رييسجمهور فرانسه بود.

قانون ماكرون بخش//ی از اعتبار اين كانديدای رياس//تجمهوری اس//ت؛ اصالحاتی جنجالی در حوزه اقتص//اد مثل مجوز باز مان//دن مغازهها در روزهای يكشنبه برای مدتی طوالنیتر و حمايت از شركتهای نوپا در عرصه ديجيتال.

او پيشتر عضو حزب سوسياليست بود اما حاال میگويد در تالش است ارزشهای فرهنگی چپ را با ارزشهای اقتصادی راست در هم آميزد. او خود را ميان//هرو میداند و طرفدار ب//ازار و تجارت آزاد و همچنين اتحاديه اروپاست و از سياستهای آنگال مركل در قبال پناهجويان حمايت میكند و با منع حجاب نيز مخالف است.

طب//ق برنامههايی ك//ه اين كاندي//دا ارائه داده، میخواه//د بي//كاری را از 9/7 درصد به هفت درص//د كاهش ده//د. 50 ميليارد يورو س//رمايهگذاری عموم//ی برای پش//تيبانی از طرحهای آموزش كار، جدا شدن از زغالسنگ و حرك//ت به س//مت انرژیه//ای تجديدپذير، كاهش ماليات ش//ركتهای بزرگ و پوش//ش تمام هزينهه//ای مربوط به عينك، دندانهای مصنوعی و س//معك از جمله ديگر برنامههای اوست. ماكرون در حال حاضر با اتهام پارتیبازی، همدستی و پنهانكاری مواجه شده و تحقيقات پيرامون اين پرونده آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.