آمون؛ موافق افزايش حقوق پايه

Jahan e-Sanat - - News -

بنواآمون94 ساله، وزير پيش//ين وزارت آم//وزش و پ//رورش فرانسه است. او پس از شكست مانوئل والس، نخس//توزير پيشين اين كشور، نامزد حزب سوسياليست در اين دوره از انتخابات فرانسه شد. او كه تاكنون از داستانهای رسوايیهای انتخاباتی در ام//ان مانده اس//ت، ب//ا تهري//ش گاه و بيگاه و لبخندی هميشگی در جامعه محافظهكار فرانسه از آزادی ماریجوانا و اتانازی صحبت كرده است اما نظرسنجیها از كاهش آرای او حكايت دارد.

از بي//ن بردن قانون س//ال 2016 ك//ه اخراج كارگران را راحتتر كرده است، افزايش پايه حقوق آنهايی كه زي//ر 2185 يورو درآمد دارند، حمايت مال//ی 600 يورويی از بي//كاران و درآمدهای زير 200 يورو، اس//تفاده از انرژیهای تجديدش//ونده برای توليد بيش از 50 درصد برق تا س//ال 2025 و كنار گذاشتن انرژی اتمی تا سال 2050 از ديگر برنامههای اوست.

آم//ون همچنين وع//ده داده ك//ه در دولت او شهروندان غيرفرانسوی هم میتوانند در انتخابات محلیرایدهندومیخواهدشرايطرابرایشاغالن و روزنامهنگاران مستقل بهبود بخشد. او در ميان هوادارانش درباره ماكرون، لوپن و فيون گفته بود: حزب پول نامزدهای بسياری در اين انتخابات دارد. يكیمیگويد:پولدارشويدودوتایديگرمیگويند: ما را ثروتمند كنيد.

او منتقد فرانس//وا اوالند است و با وعدههايی ك//ه داد، چپها را ج//ذب خود ك//رد. از زمان پيروزی آمون در رقابتهای مقدماتی، بسياری از رسانههای مطرح فرانسه از جمله لوموند تاكيد كردن//د ك//ه مهمترين دغدغ//ه او راضی كردن طيف ازهمگسيخته چپ و مخالفانش در حزب سوسياليست است.

آم//ون اگ//ر بتوان//د رييسجمهور فرانس//ه ش//ود، شاهكار كرده اس//ت زيرا در حال حاضر سوسياليس//تها در بدترين وضع ممكن به سر ميبرن//د. بخت آنها حتي ب//راي حضور در دوم انتخابات باال نيست.

او ب//راي پي//روزي به ش//عارهاي جذابش دلبسته تا نس//ل جوان فرانسه را جذب كند؛ ش//عارهايي كه در نظر بسياري از منتقدانش غيرعملي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.