فيون؛ ترور سياسی يا فساد مالی

Jahan e-Sanat - - News -

فرانس//وا فيون 62 ساله با شكست نيكال ساركوزی و آلن ژوپه، به عنوان نامزد حزب راست ميانه انتخاب و به چه//رهای محبوب تبديل شد. اگرچه او را يك تاچريست میخوانند اما در آغاز نبردهای انتخاباتی، او بخت نخست راهيابی به اليزه بود ولي افشای رسوايیهای مالی باعث كاهش محبوبيت او شد. استفاده فراقانونی همسر و دو فرزندش از بودجه عمومی فرانسه و ايجادشغلودرآمدجعلیبرایهمسرشازجمله رسوايیهاي اوست.

مدت//ی هم كت و ش//لوارهای چند ده هزار يورويی فيون جنج//ال به پا كرده بود. با وجود اين، او كه خود را قربانی ترور سياسی میداند، در مقامنمايندهحزبجمهوريخواهيكیازنامزدهاي مطرح اين انتخابات است.

او كه در دوران رياستجمهوری ساركوزی برای پنج س//ال نخستوزير فرانسه بود، سابقه عضوي//ت در مجلس س//نا و وزارت را دارد. اما اصالحات قانونی او در س//ال ،2003 وقتی وزير كار و امور اجتماعی بود، خيابانهای فرانسه را آشفتهكرد.

باال بردن س//ن بازنشس//تگی يكی از نقاط برجس//ته اين اصالح//ات بود. فيون در س//ال 2005 نيز توسط نخس//توزير وقت از وزارت آموزشوپرورش به دليل درگيری اين وزارتخانه با بحرانهای متعدد بركنار شد.

طبق برنامههای كنونی او، سن بازنشستگی 56سالخواهدبودوساعتكاردرهفتهبه93 ساعت خواهد رسيد، نيمميليون شغل خدمات عموم//ی در فرانس//ه لغو خواهد ش//د و مليت جهادیها و كسانی كه به گروههای تروريستی وابستههستندباطلمیشود.

فيون همچنين برای تامين امنيت و تقويت امكانات پليس و نهادهای دفاعی و قضايی 12 ميلي//ارد يورو بودجه اختص//اص خواهد داد. او كه مدافع ممنوعيت بوركينی در فرانسه است، میخواهد ضمن تالش برای برداش//ته ش//دن تحريمهای اتحاديه اروپا از روسيه، در جهت از بين بردن داعش به بشار اسد كمك كند. فيون همچنين در نظر دارد قانون فرزندخواندگی را برایهمجنسگرايانلغوكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.