داعش مسوول حمله به دفتر امنيتي روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- در حمله مسلحانه فردي ناشناس به دفتر سرويس امنيت فدرال روسيه در شهر خاباروفسك جمعه گذشته يك افسر امنيتي، يك مراجعهكننده و فرد مهاجم كشته شدند. يك شهروند خارجي نيز كه در اين دفتر حضور داشته زخمي شده است.

پايگاه خبرگزاري اعماق، وابس//ته به »دولت اسالمي« اعالم كرد كه مهاجم يكي از عناصر داعش بوده اس//ت. يك مقام امنيتي گزارش داد كه فرد مهاجم س//ابقه شركت در يك گروه نئونازيستي را داشته است. همزمان خبر كشتهش//دن يكي از فرماندهان ارشد اين گروه تروريستي در سوريه منتشر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.