خط و نشان تركيه براي اتحاديه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير امور اتحاديه اروپاي تركيه اعالم كرد: ما پيشنهادات خود را آماده كردهايم و اين پيشنهادات را در ماه مي به اتحاديه اروپا ارائه خواهيم كرد، اگر آنها قبول نكنند ميدانيم آن وقت چه كنيم.

عمر چليك اعالم كرد: اگر اتحاديه اروپا پيشنهادات ارائه شده از سوي ما را قبول نكند ما نيز تعهدات خود را در درياي اژه به جا نميآوريم. وي درباره شروط اتحاديه اروپا براي انجام توافق لغو رواديد براي شهروندان تركيه در سفر به كشورهاي اروپايي گفت: نميتوانيم تغييري در قوانين خود در مباره با تروريسم ايجاد كنيم زيرا اين قوانين براي امنيت كشورمان مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.