مذاكرات ناتو و بالروس بر سر همكاري نظامي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مقامهاي بالروس اعالم كردند، وزارت دفاع اين كشور با يك هي//ات از ائت//الف نظامي ناتو ديدار و درباره همكاري دو طرف در زمينه مسايل نظامي كليدي و مسايل منطقهاي مذاكره كردهاند.

نش//ريه رسمي ارتش بالروس ديروز گزارش داد، طرفين اين مذاكره درباره مسايل مرتبط با مشاركت بالروس در برنامه شراكت براي صلح ناتو و همچنين هماهنگي و اجراي سياستهايش به بحث پرداختهاند. در جريان ايننشستهمچنينمعاونامورسياستگذاري نظامي-خارجيوزيردفاع بالروس با سرپرست هيات اعزامي ناتو ديدار كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.