140 كشتهدرحملهطالبانبهپايگاهارتشافغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- به گفته مقامها، تعداد تلفات حمله شبهنظاميان طالبان به پايگاه ارتش افغانستان به 140 كشته افزايش يافته است.

حمله شبهنظاميان طالبان به يك پايگاه ارتش افغانستان در شهر مزار شريف واقع در واليت بلخ تاكنون جان 140 سرباز افغان را گرفته است و احتمال افزايش تلفات وجود دارد. حمله جمعه گذشته به سربازان نمازگزار احتماال مرگبارترين حملهاي است كه در يك پايگاه ارتش افغانستان رخ ميدهد. اين شبهنظاميان با يك خودروي نظامي وارد پايگاه شدند و به سمت نمازگزاران شليك كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.