ابهام جهاني شدن بورس ايران

وعدهای که چالش برانگيز است؛

Jahan e-Sanat - - News -

هادیمومنی- از گذشته تا به حال »جهانيشدنبورسايران«بهعنوانيكي از اهداف هميشگي مديران بازار سرمايه، يك اس//تراتژي ثابت در برنامههاي اين نهاد بوده است. هرازچندي به پشتوانه چند دي//دار خارجي ي//ا برگزاري يك همايش با حضور چند كش//ور متوسط يا كم نام و نش//ان، بينالمللي ش//دن بورس ايران باز هم س//ر زبانها ميآيد. اما نگاهي س//اده به شرايط موجود بازار س//رمايه ايران نشان ميدهد كه ضعف در زيرساختها، آسيب و ضعف قوانين و مقررات جاري و البته كمعمق بودن بازار سرمايه در ايران از بزرگترين موانع ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور و در سويي ديگر پذيرش بورس ايران در مجامع بينالمللي به عنوان يك بورس مترقي و تاثيرگذار در سطح منطقهاي شده است. در عين حال مقامات اجرايي در بازار س//رمايه اين هدف توسعهاي را هميشه دنبال ميكنند تا شايد اينگونه وعدهها در عمل به حقيقت تبديل شود. روشن است كه تنها وعده دادن و برطرف نكردن آس//يبها و موانع موجود هيچ كمكي به »جهاني شدن بورس ايران« نخواهد كرد و بايد تحوالت گستردهاي در همه سطوح بازار سرمايه ايران شكل بگيرد تا اين بازار بتواند بين كشورهاي توسعهيافتهوبورسهايقدرتمندجهاني به جايگاه شايستهاي دست پيدا كند. ارتباطباكشورهاياسالمي در اي//ن ارتب//اط جانش//ين رييس سازمان بورس در امور بينالملل و جذب س//رمايهگذاري خارجي گفت: به زودي هياتيازكميتهاوراقبدهيوزارتاقتصاد و س//ازمان بورس به كشور مالزي سفر خواهند كرد تا بر سر اوراق بدهي دولتي با نهاد ناظر بازار سرمايه اين كشور رايزني كنند.بهگزارشسنا،بهادربيژني،جانشين رييس سازمان بورس در امور بينالملل و جذب س//رمايهگذاري خارجي در اين خصوص افزود: تالش ميشود ارتباط با بازارهاي اسالمي مطرح جهان اسالم از جمله بورس مالزي توسعه يابد تا بتوانيم يكي از خواستههاي بحق سرمايهگذاران خارجي مبني بر اينكه محصوالت تامين مالي ايراني نيز از اس//تاندارد اس//المي قابل اطمينان برخوردار ش//وند را تامين كني//م. وي ادام//ه داد: از طرفي ارتباط بين كميتههاي فقهي نيز كه در آخرين تحول، هفته پيش اجالسي در اين زمينه در كشور مالزي و با حضور رييس كميته فقهي بورس ايران برگزار ش//د، توسعه مييابد. وي در برابر اين پرسش كه برنامه سازمان بورس در توسعه ابزارهاي تامين مال//ي و هدف از برگ//زاري اجالسهاي بينالمللي در اين زمينه چيست، گفت: بحث بازارهاي مالي اس//المي روز به روز از اهميت برخوردار شده و به طور منظم ميزان ارزش تامين مالي اسالمي در دنيا در حال افزايش است. فعالكردنابزارهايمالي به گفته بيژني، برگزاري اجالسهاي بينالمللي در اين زمينه در كش//وري كه تماما سيس//تم مالي آن اس//المي است، از اهميت بااليي براي مسلمانان و غيرمس//لمانان برخوردار اس//ت زيرا از جديدتري//ن ابزارهايي كه در كميته فقهيبورسايرانطراحيشدهاطالعاتي بهدس//ت آورده ي//ا از مطالب و نظرات فقهاي مطرح كشور استفاده كنند. وي در براب//ر اين پرس//ش كه تطبيق بين احكام اهل س//نت و شيعه در بازارهاي مالي اس//المي چگونه قابليت عملياتي خواهدداشت،گفت:دربرنامهبينالمللي شدن بازار سرمايه كه به تازگي تدوين آن تمام شده، معرفي يكي از محصوالت براساس مذهب تشيع به سراسر بازارهاي مالي جهان اس//الم در دستور كار قرار گرفته تا صندوقهاي س//رمايهگذاري يا بانكهايي كه بخش اس//المي دارند بتوانند محصوالت بازار سرمايه ايران را خريداري كنند. بيژني افزود: همچنين تشخيص تطابق اين موضوع، فرآيندي اس//ت ك//ه از نرخهاي خاصي ش//روع ميشودوبعدازبررسييكسريفاكتورها براساس رنگهاي مختلف اين ابزارها را با شريعتاسالميتطبيقميدهند،بهطور مثالبراساسرنگسبزكهكامالاسالمي است سپس رنگهاي زرد و قرمز شدت آن تغيير ميكند. وي با بيان اينكه بنا داريم ابزارهاي مالي بازار سرمايه ايران را ب//ا برچس//ب حالل ب//ه دنيا معرفي كنيم، گفت: ام//كان دارد ابزارهايي كه در كشور، آنها را اسالمي ميدانيم براي برخي بازارها، اس//المي تلقي نشود اين در حالي است كه اعتقاد داريم بسياري از محصوالت بر پايه فرآيند ش//ريعت محوري ت//وان اينكه اس//المي قلمداد شوند را دارند. در برخي موارد شايد الزم باشد مقداري تعديل صورت گيرد و به نظر ميرسد در بسياري از محصوالت اگر ش//ريعتمحوري مبنا ش//ود حتما ابزار اس//المي تلقي خواهند شد. بيژني در برابر اين سوال كه چند كشور اوراق مالي ايران را اس//المي ميدانند، گفت: گرچه تحقيقي در اين زمينه نشده اما با كشورهايي كه ابزارهاي مالي مشابه بازار سرمايه ايران دارند از جمله اندونزي يا مالزي، ارتباطهاي جديتري برقرار شده وميخواهيمكميتهفقهيخودرابههمه دنيا معرفي كنيم.

ط/رح ب/ازار مش/ترك مال/ي اسالمي

جانش//ين رييس س//ازمان در امور بينالملل با اشاره به طرح بازار مشترك مالي اسالمي گفت: اين طرح به سازمان بورس آمده و اعالم كرديم آمادگي الزم در اي//ن زمينه وجود دارد اما قبل از هر چيز چالش نبود مرجع واحد در اسالم و عدم ارتباط كميتههاي فقهي دنيا بايد حل ش//ود واال اينكه فق//ط پولي براي سرمايهگذاري وجود داشته باشد بحث جدايي اس//ت. بايد حداقل ارتباط بين كميتههاي فقهي بازار سرمايه مختلف نزديكتر باشد تا بتوان بازارهاي مشترك اس//المي داش//ت. بيژني با اين عنوان كه بررس//ي اوراق تامي//ن مالي از نظر شريعتسنجي، اولويت اصلي سازمان بورس است در برابر اين پرسش فارس كه آيا تامين مالي و اوراق مالي اسالمي در ايران از نظر بازاريابي در كش//ورهاي بينالمللي به نتيجه مشخصي رسيده اس//ت، گفت: يكي از اهداف بينالمللي ش//دن بازار سرمايه جذب سرمايهگذار خارجي اس//ت كه بس//يار مهم بوده و اين در حالي است كه يكي از مهمترين اهداف بينالمللي ش//دن بازار سرمايه انطب//اق اس//تانداردهاي آن بر بهترين استانداردهاي دنياس//ت. به گفته وي، اينكه 50 ميليون نفر س//هامدار سهام عدالت شوند بحث شفافيت و حاكميت شركتي آنها چه خواهد شد، اين موارد زماني قابل اجرا به بهترين نحو اس//ت كه بازار س//رمايه ايران بينالمللي شده باش//د. وي اضافه كرد: آم//دن پول در بازار س//رمايه بسيار مهم است اما يكي از فعاليتها اين است كه ابزارهاي مالي ايران خريداري شوند حال آنكه ابزارهاي ماليايرانبااستانداردهايبينالملليبايد همواره در حال تطبيق باشد. اگر بهترين استانداردها وجود نداشته باشد امكان شفاف شدن موضوعات داخلي همچون سهام عدالت وجود نخواهد داشت. تقويتارتباطبادنيا بيژني در برابر اين پرسش كه اوراق مالي اسالمي به نام اوراق تبعي يا اوراق مشتقه در بازار سرمايه ايران وجود دارد كه به پشتوانه سهام شركت در تابلوي معامالت به محض توقف نامعلوم نماد معامالتي آنها نيز متوقف ميشوند، چه راهكار يا فرآيندي ميتوان براس//اس استانداردها توليد كرد كه توقف نماد معامالتي مانع ورود سرمايهگذار داخلي و خارجي نشود، گفت: در مورد توقف نماده//ا اي//ن موضوع درس//ت بوده و سياس//ت س//ازمان بورس به حداقل رساندن دوره توقف نمادهاي معامالتي است. وي با بيان اينكه بازاريابي ابزارهاي مالي در دنيا از اهميت بااليي برخوردار اس//ت، گفت: مش//كل عم//ده در اين زمينه انجام فعاليتها براساس كنش و واكنش طرفين همچون س//فرهاي يكجانب//ه و صحبته//اي فيمابين بوده است. بهطور مثال از آلمان هياتي آمده يا از كشورهاي ديگر صحبتهايي انجام و در نهايت تمام شده است ولي بايد بازار س//رمايه ايران به س//راغ آنها برود. قائم مقام رييس سازمان بورس اف//زود: برنامه بينالمللي ش//دن بازار سرمايه براساس بازاريابي تدوين شده و محصوالت س//ازمان بورس و اركان آن اقالم مختلفي از امنيت و شفافيت تا معرفي ابزارهاي مالي مختلف است. بازار سرمايه نياز به ارتباط با كشورهاي حقوق//ي دني//ا دارد زيرا بس//ياري از س//رمايهگذاران فعالي كه ميخواهند نهاد مالي يا تامين س//رمايه در ايران تاسيس كنند از طريق اين شركتها ب//ه ايران ميآيند. بيژني با بيان اينكه در حال بررس//ي ارتباط با كشورهايي هس//تيم كه خودشان شايد عالقهمند به ورود مس//تقيم هس//تند، گفت: در مورد آلمان بع//د از امضاي توافقنامه، وركش//اپ موفقي برپا شد كه از بانك مركزي آلمان و بازار سرمايه آن كشور حض//ور داش//تند. وي با اي//ن اعتقاد كه تب//ادل اطالعات يك//ي از مزاياي بينالمللي ش//دن اس//ت، عنوان كرد: جذب سرمايهگذار خارجي بعد از برجام دو برابر ش//ده ولي چون حجم آن كم است هنوز در شأن بورس ايران نيست. بيژني گفت: هماكنون برنامههايي در سازمان بورس وجود دارد كه اگر محقق شود رقم و حجم آن به شدت افزايش خواهد يافت. در مورد برنامه زماني در اين زمينه اگر ميدانستيم ساير نهادها از جمله وزارت اقتصاد يا بانك مركزي چه درصدي از اوراق را بنا دارند امسال منتشر كنند حتما ميتوانستيم حجم مشخصي از برنامه توسعهاي اين اوراق را اعالم كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.