70 درصد معامالت فيوچرز در اختيار آنالينها

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعام//ل ب//ورس كاال ب//ا ابراز امي//دواري براي رفع مش//كالت اوليه در حوزه زيرس//اختهاي فني گفت: خوش//بختانه طرح تلفيق سامانهها و اتص//ال آنها به يكديگ//ر تحقق يافت و توانستيم ش//مار زيادي از سامانهها را تلفي//ق كنيم و از س//امانه يكپارچه بهرهمند شويم. به گزارش بورس كاال، حامد سلطانينژاد اظهار داشت: نرمافزار فيوچرز آنالين در بورس كاالي ايران كه طي سالهاي پيش طراحي و راهاندازي ش//ده بود در حال حاضر گس//ترش و توسعه يافته است به نحوي كه حدود 70 درص//د از معامالت فيوچرز ما در بسترآنالينصورتميگيرد.مديرعامل ب//ورس كاالي ايران در پاس//خ به اين سوال كه عمده چالشهاي مربوط به زيرس//اختهاي الكترونيك مبادالت كالن در بورس چيس//ت گفت: آنچه در ح//وزه بورس كاال ضروري اس//ت مربوط به شركتهاي توليدكننده بك آفيس )فناوري مورد نياز براي اداره يك سازمان( ميشود كه اين شركتها بايد نرمافزارهاي ارتباطي مربوط به اين بازار ماليراطراحيكنند.حامدسلطانينژاد در ادام//ه افزود: بورس كاالي ايران در ابتداي فعاليت خود براي هر بخش//ي نرمافزار وي//ژه همان بخش را طراحي كرده بود و تنها چالشي كه در اين برهه وجود داشت، اتصال اين نرمافزارها به يكديگر بود. وي با اشاره به فراهم شدن بسترهاي الكترونيك در سازمان بورس گفت: اقدام مهمي كه در راستاي ايجاد بسترهاي الكترونيك در سازمان بورس صورت گرفته دسترسي آنالين است، همچني//ن نرمافزار فيوچرز آنالين كه در زمان مديريت پيش//ين بورس كاال طراحي و راهاندازي شده بود، هماكنون گسترش و توسعهيافته، به نحوي كه ح//دود 70 درصد از معامالت فيوچرز ما در بس//تر آنالين صورت ميگيرد. سلطانينژاد در همين زمينه ادامه داد: در گواهي سپرده نيز ساعت معامالت افزايش يافته است. وي در پايان تاكيد كرد: با توجه به گس//ترش بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال حضور شركتهاي ارائهدهن//ده خدم//ات تكنولوژيك در عرصه اقتصادي توجيهپذير اس//ت و ميتوانند در اين عرصه فعاليت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.