ايران در بورس ژاپن فعال ميشود؟

Jahan e-Sanat - - News -

مدير امور س//رمايهگذاري شركت سرمايهگذاري خارجي ايران از مذاكره با كارگزاريهاي مهم بورس ژاپن براي خريد سهام ش//ركتهاي اين بورس خب//ر داد. ب//ه گزارش نيك//ي، وحيد ش//ريف گفت: شركت سرمايهگذاري خارجي اي//ران، دولتي و داراي حدود پن//ج ميليارد دالر دارايي اس//ت. اين صندوق بهطور عمده بخشهاي مالي و منابع را در اروپا، خاورميانه و آفريقا هدفگذاري كرده اما اكنون به دنبال ورود ب//ه بازار ژاپن اس//ت. وي افزود: عالقهمندي ناگهان//ي به بورس ژاپن تنها به دليل س//ود سرمايهگذاري در اين كشور نيست. ظرفيت فناوريهاي منحصربهفرد ژاپن در حال جذب ايران است كه نياز فراواني به احياي صنايع دارد. ارتباط اينترنتي در ايران ضعيف است و از سالهاي تحريم غرب آسيب ديده اس//ت. آلودگي هوا نيز در ايران شديد است. ايران همچنين در حال ات//الف منابع انرژي اس//ت. اين مقام ايراني ادامه داد: سهام بخش بهداشت و درم//ان ژاپ//ن ني//ز اميدواركننده اس//ت. فارغ از عدم قطعيت ناشي از سياس//تهاي دونالد ترامپ، ايران و ژاپن روابط خوب ديرينهاي در حوزه نفت و س//اير حوزهها ايجاد كردهاند. شركت سرمايهگذاري خارجي ايران در حال مذاكره با كارگزاريهاي مهم بورس ژاپن است و به زودي در مورد اهداف س//رمايهگذاري تصميمگيري خواهد كرد. ش//ريف با اشاره به اينكه افزايش عالقهمندي به خريد س//هام بورس ژاپن محدود به ايران نيس//ت و مديران ش//ركت سوئيچيرو منجي از موسسه سرمايهگذاري دايوا اسبي انگليس هم در جريان س//فر به ژاپن، جذابيت بازار ژاپن را احساس كردهاند، گفت: آنها به دنبال فرصتهايي براي سرمايهگذاري هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.