دورنمايافزايشتقاضايجهانيفوالد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- انجمن جهاني فوالد )ورلداستيل( اعالم كرد تقاضاي جهاني براي فوالد در سال 2017 به دليل احياي اقتصادهاي توسعهيافته و تسريع رشد در بازارهاي نوظهور و در حال توسعه، بيش از آنچه در گزارش قبلي اين نهاد پيشبينيشدهبود،رشدميكند.طبقپيشبينيجديدانجمنجهانيفوالد، تقاضا در سال7102 به ميزان3/1 درصد رشد كرده و 1/535هب ميليارد تن ميرسدودرسال8102 با9/0 درصدرشدبه945/1 ميلياردتنبالغميشود. ورلداستيلنمايندهبيشاز061 توليدكنندهفوالداستكهدر58 درصدتوليد جهانيسهمدارند.ايننهادصنعتيدراكتبرسالميالديگذشتهپيشبيني كردهبودتقاضايجهانيبرايفوالددرسال7102 بهميزان5/0 درصدرشد ميكند.صنعتفوالدكهحدود009 ميليارددالردرسالارزشدارد،معياري برايسنجشسالمتاقتصادجهانياست.برپايهگزارشانجمنجهانيفوالد، روس//يه و برزيل از ركود خارج ش//دهاند و انتظار ميرود رشد اقتصادي هند ازسرگرفتهشود.بااينهمهچينكهحدود54 درصدازتقاضايجهانيبراي فوالد را به خود اختصاص ميدهد، رش//د ضعيفتري دارد.طبق پيشبيني ورلداستيل، تقاضاي چين براي فوالد در سال ميالدي جاري به دليل ضعيف شدنتاثيرتدابيرمحركماليدولت،ثابتماندهوبه186 ميليونتنميرسد و در س//ال ميالدي آينده دو درصد كاهش پيدا كرده و 667/4 ميليون تن ميشود.در مقابل انتظار ميرود تقاضا براي فوالد در اقتصادهاي نوظهور و در حالتوسعهجزچين،امسالچهاردرصدرشدكردهوبه7/254 ميليونتن برسد و در سال ميالدي آينده 4/9 درصد توسعه يافته و به 474/9 ميليون تن بالغ شود.ورلداستيل برآورد خود از رشد تقاضا در سال ميالدي گذشته را از 0/2 درصد به يك درصد افزايش داد كه به دليل افزايش مصرف فوالد در چين بود.قيمتهاي فوالد بهدنبال تقاضاي رو به رشد و كاهش ظرفيت توليد در چين و همچنين مجموعهاي از تدابير ضد دامپينگ عليه صادرات فوالد چين صعود كردهاند.شركت مشاوره صنعتي MEPS در گزارشي اعالم كرد قيمتهايفوالدازدسامبرسال5102 كهقيمتهابهپايينترينحددر21 سالاخيررسيدهبودهاندحدود54 درصدرشدكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.