افزايش25 درصديتوليدگندله شركتهاي بزرگ معدني

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-سهشركتبزرگمعدنيطي21 ماههسال59،ميزان توليدگندلهسنگآهنرا25 درصدافزايشدادند.شركتهايگلگهر،چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه، 12 ميليون و 407 هزار و 43 تن گندله س//نگآهن توليد كردند. اين رقم در مدتمشابهسالگذشتههشتميليونو081 هزاروچهارتنبود.ازاينميزان شركت »گلگهر« هفت ميليون 252و هزار و64 تن، »چادرملو« سه ميليون 683و هزارو42 تنو»توسعهمعادنوصنايعمعدنيخاورميانه«يكميليون 471و هزارو379 تنتوليدكرد.همچنينس//هش//ركتيادشدهدر21 ماهه گذشته،11 ميليونو9 هزارو606 تنگندلهارسالكردندكهدرمقايسهبارقم مدتمشابهسالگذشته)هفتميليونو229 هزارو318 تن(،93 درصدرشد نشانميدهد.ميزانتوليدشركتهايگلگهر،چادرملووتوسعهمعادنوصنايع معدنيخاورميانهدرفروردينماه،يكميليونو862 هزارو661 تنگندلهبود كه در مقايس//ه با رقم مدت مشابه سال ‪880) 94‬ هزار و 218 تن( 44 درصد رشد داشت. گفتني است ميزان ارسال گندله اين شركتها در ماه فروردين با73 درصدرشدبهيكميليونو57 هزارو861 تنرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.