اسطورههای البرز به روایت آبرنگهای احمد وکیلی در گالری ایوان

Jahan e-Sanat - - News -

نمایشگاهنقاشیهایاحمدوکیلیبانام»رودرروباطبیعت« اول اردیبهشتماه در گالری ایوان افتتاح شد. احمد وکیلی در جدیدتریننمایشگاهانفرادیخودبیشاز02 تابلوینقاشیرا که با تکنیک آبرنگ روی مقوا خلق شدهاند به نمایش گذاشته است. او در این مجموعه که »رودررو با طبیعت« نام دارد، آثاری را نمایش داده که در طول دو سال گذشته با حضور در طبیعت به وجود آمده است.

روی دیوارهای گالری ایوان تابلوهای کوچکی دیده میشود که نمایانگر برخورد هنرمند با طبیعت اطراف اوست. مناظر عظیم و دوردست در قابهای کوچک جا گرفتهاند و انرژی نهفته آنها به مخاطب منتقل میشود. رنگهای شفافی که روی بافت درش//ت مقوا جا خوش کردهاند، گاه نش//انههایی واضح و نمایان از کوهها و درختها را نمایان میکنند و گاه تنها تاشهای پرقدرت رنگ هستند که هیچ فرم واضحی را نشان نمیدهند. دو تابلوی بزرگ هم در این نمایشگاه وجود دارد که فضایی متفاوت از باقی آثار دارند. در قسمتی از نمایشگاه در کنار جعبه رنگ و لوازم نقاشی، تعدادی عکس به نمایش درآمده که وکیلی را در حال نقاشی کردن در دشت و فضای باز نشان میدهد.

احمد وکیلی در مورد آثار این نمایشگاه گفت: این پروژه دو سال پیش و در ارتباط با مضامین اسطورهای که همیشه کار میکردم، شکل گرفت. وقتی به این مضامین دقت بیشتری کردم، متوجه ش//دم که همه آنها در منطقه کوهس//تانی و در دامنه البرز اتفاق افتاده اس//ت. بنابراین در ادامه کارهای پیشین، مضامین اسطورهای خود را در دامنه کوه پیدا کردم و با حضور در طبیعت و بدون اس//تفاده از عکس، آنها را به تصویرکشیدم.

او ادامه داد: در این 40 س//الی که نقاشی میکنم اعتقاد قلبی داشتهام که بزرگترین استادم طبیعت است. هرگز به شاگردانمپیشنهادنکردمکهطراحی،نقاشی،شناختتناسبات ...و را با استفاده کردن از عکس فرا گیرند چراکه ایمان دارم احساسات نقاش مهمترین مولفه برای متمایز کردن هنرمندان از یکدیگر است و این مولفه با رودررویی هنرمند با طبیعت شکل میگیرد. بنابراین به طبیعت میروم و با آبرنگ تالش میکنم مرموز بودن طبیعت را کشف کنم.

گفتنی اس//ت گالری ایوان تمامی فروش کاتالوگ و سود حاصل از فروش آثار این نمایشگاه را به انجمن تاالسمی ایران اهدا میکند. گالری ایوان در نمایشگاههای قبلی، سهم خود از فروش آثار هنری را به خیریههای محک، ماموت، نیکان، کمک، دهشپور، انجمن حمایت از کودکان کار و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا کرده بود. نمایشگاه »رودررو با طبیعت« تا 15 اردیبهشتماه در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بنبست حمید، شماره 1 برقرار است و عالقهمندان میتوانند هر روز جز شنبهها از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.