نقاشی 200 هزار دالری به یاد لئونارد کوهن

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-برایبزرگداشتنام»لئوناردکوهن«خوانندهوترانهسرایفقید کانادایی یک نقاشی بزرگ دیواری روی ساختمانی 20 طبقه در مونترال کشیده میشود. سیجینیوز نوشت: نقاشی روی بومی بزرگ که 8500 مترمکعبازدیواربرجی02 طبقهراپوششمیدهد،یادگاریاهالیشهر مونترالکانادابهخوانندهفقیدشاناست.اینپروژهکههزینهآن002 هزار دالر برآورد شده، از سوی یک موسسه غیرانتفاعی در خیابان »کرسنت« اجرا میشود. پیشبینی میشود این نقاشی دیواری تا ماه سپتامبر آماده رونماییباشد.زمانیکهکوهندرنوامبر6102 ازدنیارفت،»دنیسکوردر« ش//هردار مونترال که از هواداران این موسیقیدان بود قول داد به گونهای شایسته یادبودی را برای بزرگداشت نام خواننده »هلهلویه« ایجاد کند. او برای تایید این طرح با خانواده کوهنهم مشورت کرده است.

»ژنه پندو« هنرمند کانادایی و »ال مک« آمریکایی هنرمندانی هستند که روی این اثر نقاشی کار میکنند. »پندو« که با نام هنری »استارشیپ« شناخته میشود، پیشتر دیوارنگارهای را به یاد »اسکار پترسون« پیانیست جاز خلق کرده اس//ت. نقاشی یادبود »کوهن« به عنوان بخشی از پروژه »هنرمندان بزرگ مونترال« که از سال 2010 شروع شده، اجرا میشود.

پیشتر نقاشی دیواری دیگری نیز از »کوهن« کشیده شده بود؛ این اثر تابستانامسالرویدیوارساختمان9 طبقهایدربلوار»الرن«مونترالبه عنوانبخشیازفستیوالبینالمللیهنرعمومینقشبست.لئوناردکوهن هفتمنوامبر6102 در28 سالگی،تنهاچندروزپسازانتشارآلبومجدید خود »تو تاریکترش میخواهی« درگذش//ت. او در سال 2011 میالدی بهخاطر آن که مجموعه آثارش بر سه نسل در سراسر جهان تاثیر گذاشته است، برنده یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا شد. کوهن با ترانههایی از جمله»تاانتهایعشقبامنبرقص«،»سوزان«،»هلهلویا«و»بدرودماریان« بهشهرتیجهانیدستیافت.آلبوم»منمردتوهستم«درسال8891 از نظر تجاری موفقترین آلبوم او شناخته شد. این خواننده در مراسم اعطای جوایزموسیقی»گرمی«سال0102 درلسآنجلسجایزهیکعمردستاورد هنریرادریافتکرد.»افکارقدیمی«،»مشکالتمحبوب«و»توتاریکترش میخواهی«سهآلبومآخراینهنرمندبودندکهبهترتیبدرسالهای2102، 2014 2016و روانهبازاروبااستقبالفراوانیروبهروشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.