اعتراض ناظریها به کیفیت سالن در تبریز

Jahan e-Sanat - - News -

کنسرت »ناگفته« در تبریز اجرا شد؛ اما کیفیت پایین سالن، اعتراض شهرام و حافظ ناظری را در پی داشت. در این کنسرت که بنا بر اعالم روابط عمومی گروه میزبان جمعیتی بالغ بر ششهزار نفر در تاالر چیچک بود، ناظریها با انتقاد صریح از کیفیت سالن در تبریز خواستار رسیدگی مسووالن شدند.

ش//هرام ناظری در اینباره گفت: س//الن چیچک س//الن خوبی اس//ت اما استانداردهای اجرای موسیقی را ندارد و آکوستیک نیست. موسیقی ملی ما نیاز به سالنهای مجهز در تمام کشور دارد. امیدوارم مسووالن این اشتیاق مردم را ببینند و در آیندهای نزدیک برای ساخت سالنهای بهتر اقدام کنند.

حافظ ناظری خالق اثر »ناگفته« با اشاره به سکوت و همراهی مردم گفت: این همراهی شما جای قدردانی دارد. من به شدت نگران دوستانی هستم که در انتهای س//الن نشس//تهاند. به احترام شما شاید به اندازه سه کنسرت کامل زمان گذاشتیم و تالش کردیم تا صدای خوبی به گوش شما برسد. امیدواریم که شرمنده شما نشده باشیم.

او ادامه داد: اگر مسووالن شور و اشتیاق شما را ببینند بیشک به فکر ساخت سالن برای شهر شما خواهند بود.

اعتراض ناظریها شهردار منطقه 9 تبریز حمید شاهوردی را بر آن داشت تا بعد از پایان آخرین شب اجرا، در کنار مردم، ساخت نخستین سالن مجهز موسیقی تبریز را به ناظریها وعده بدهد و زمان عملی شدن این امر را شهریور سالجاری اعالم کند.

تور کنسرت »ناگفته« در شهر تبریز با یک بار تمدید در روزهای 30،29 و 31 فروردین به روی صحنه رفت و روز جمعه با مراسم جشن امضای آلبوم به پایانرسید.اینمراسمازساعت61 شروعشدوباتوجهبهاستقبالعالقهمندان تا ساعت 22 ادامه پیدا کرد. این گروه در گام بعدی به کرج میرود و در هفتم اردیبهشت برای مردم این شهر برنامه اجرا میکند.»ناگفته« اثر حافظ ناظری است که با همراهی شهرام ناظری اجرا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.